Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nadere regels rondom grafbedekking

22 februari 2021

Vraag nummer: 62476

Geachte Mr. Van der Putten, Als rechthebbende van een graf op de oude begraafplaats te Urk ben ik momenteel in overleg met ambtenaren over het plaatsen van een nieuwe grafbedekking / grafmonument. In de beheersverordening 2017 staat dat de gemeente hieromtrent nadere regels kan stellen maar deze worden in de beheersverordening niet nader uitgewerkt. Voor zover ik weet ontbreekt een uitvoeringsregeling waarin die nadere regels genoemd staan. De beheersverordening noemt alleen een aantal weigeringsgronden in artikel 21 en 30. Rondom de oude begraafplaats, die een gemeentelijk monumentstatus geniet, staat in artikel 30 vd beheersverordening dat er bindende eisen kunnen worden gesteld , maar deze zijn niet nader bepaald of uitgewerkt. Kan de gemeente dan een burger dwingen een specifieke grafbedekking te kiezen ? Of een bepaald materiaal soort voor het grafmonument ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als u ambtelijk overleg hebt gehad met de gemeente Urk, is het vreemd dat de ambtenaren u niet de tekst van de uitvoeringsregeling ("Nadere regels') hebben gegeven of toegestuurd.

Het is gebruikelijk dat in verordeningen voor het beheer en de exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats een bepaling wordt opgenomen, dat men voorwaarden kan stellen aan (het plaatsen van) een grafmonument.
Voor de eisen waar dat grafmonument aan moet voldoen (formaat, materiaal, fundering e.d.), wordt het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid gegeven om 'nadere regels' vast te stellen. Dat is dus een apart besluit.
De regels worden niet in de verordening zelf opgenomen, omdat men flexibeler is een uitvoeringsbesluit te wijzigen, dan een verordening. Toen bijvoorbeeld glas als materiaal voor grafmonumenten bruikbaar bleek en mensen dat mooi vonden, was het makkelijker om een B&W-besluit dan om een verordening aan te passen.

De eisen van artikel 21 staan dus in een aparte regeling.
Die regeling heeft niets te maken met de in artikel 30 bedoelde grafbedekkingen van een historische of andere waarde.

Ik heb de 'Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen' uit 2017 (gewijzigde versie) in mijn archief. Ik heb een versie die wel getekend is, maar waar men vergeten is om de datum van de besluitvorming of ondertekening te vermelden.
De tekst is ook op internet te vinden: https://openarchivaris.nl/blob/bb/bc/59d05dda1f1605ba9e8549970176.pdf

Een gemeente kan inderdaad dwingende eisen stellen aan de grafbedekking. Een kerkelijke of andere houder/eigenaar van een begraafplaats trouwens ook. Er zijn begraafplaatsen waar alleen volstrekt identieke uniforme monumenten zijn toegestaan. Of waar men alleen een bepaald soort materiaal toestaat. Of waar men zulke specifieke eisen heeft voor bepaalde grafvakken, meestal historische grafvakken.

Ik adviseer mensen daarom ook altijd om, als zij ergens een graf willen aanschaffen, zelf op de begraafplaats te gaan kijken. Dan kan men zelf zien of er bepaalde voorwaarden aan grafmonumenten worden gesteld, die misschien niet bevallen. Dan kan men nog voor een andere begraafplaats kiezen.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument' en in de subrubriek 'Kosten uitvaart'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Van wie is de grafsteen?