Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten herstel graven op gemeentelijk kerkhof nav vandalisme/vernieling/diefstal door onbekende


19 september 2018

Vraag nummer: 56155

Geachte Heer van der Putten,
op de gemeentelijke begraafplaats in het centrum van Veendam zijn 190 graven vernield en diefstal van hekken letters buizen etc gepleegd. de Commissie Onderhoud graven van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Veendam onderhoudt er 283 graven waarvan er 87 vernield zijn. De verantwoordelijke wethouder van de Gemeente Veendam heeft ons meegedeeld dat de Gemeente Veendam het herstel van de graven niet gaat betalen maar dat de verantwoordelijkheid is van de belanghebbenden/nabestaanden. er is aangifte door ons bij de politie gedaan. Vraag: is het standpunt van de wethouder juist of heeft de beheerder van de begraafplaats de (zorg)plicht de graven te herstellen.

Antwoord:

Geachte heer,

Het uitgangspunt in ons recht is dat de dader de door hem schade moet vergoeden. Het probleem is alleen dat (nog) niet bekend is wie de daders zijn, neem ik aan.

Voor de gemeentelijke begraafplaats geldt de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2018” die in december 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Artikel 21 van de beheersverordening regelt:
"Artikel 21. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker
1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.
2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen."

De vroegere beheersverordening uit 2006 was duidelijker:
Artikel 23 regelde o.a.:
"1. Rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht voor het onderhoud van gedenktekens en beplantingen zorg te dragen.
2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden ook - daaraan toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuursorgaan het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsen schaadt."
Artikel 24 regelde:
"1. De in artikel 21 bedoelde gedenktekens of beplantingen worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht.
2. Schade als gevolg van brand, storm, vorst, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van heesters of andere beplantingen ten behoeve van een bijzetting of opgraving, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker."

De verordening uit 2006 was op het punt van het risico van schade door vandalisme duidelijker dan de huidige verordening voor 2018. (Terzijde: de verordening uit 2006 was op wel meer punten beter dan die van 2018). Maar in beide verordeningen is het zo dat schade aan de grafbedekking het risico is van de rechthebbende van graven. Die moet ook voor herstel van vernielingen zorgen. Nergens staat een verplichting van de gemeente om schade aan de monumenten voor haar rekening te herstellen.

Overigens is bij mijn weten geen enkele begraafplaatshouder in Nederland verplicht om schade aan gedenktekens te herstellen. Er is geen rechtsgrond voor en het is contractueel uitgesloten. Terzijde de schade door of tijdens het verrichten van werkzaamheden op de begraafplaats is aangebracht door een medewerker van de gemeente.

Ik zou ook niet kunnen bedenken op grond waarvan de houder van een begraafplaats de plicht zou hebben om schade aan monumenten te vergoeden.
Het standpunt van de wethouder is dus juist.

De schade is in eerste instantie een strop voor de eigenaar van het gedenkteken. Dat is niet per se dezelfde persoon als de rechthebbende van het graf. Zie over een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?


Zie vergelijkbare vragen over schade en verantwoordelijkheden in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >