Wie is bevoegd tot nemen besluit ruimen individueel graf?


23 oktober 2013

Vraag nummer: 36070

In een algemeen kindergraf is 11 jr. geleden een pasgeboren kindje begraven. De moeder wil nu (een beetje plots) de stoffelijke resten 'hebben' om die te laten cremeren. Deze handeling is een opgraving en dat is administratief een gedoe en het is kostbaar. Ik dacht een oplossing gevonden te hebben door het te beschouwen als een individuele ruiming maar in Model Beh.verord. van de VNG (oud en nieuw) staat dat BenW daartoe besluiten en een jaar van tevoren kennisgeven enz. In de wet staat 'de houder'. Nergens zie ik 'de Beheerder'. Ik heb bij vraag 15533 gezien wat u vindt van die termijn. Kunnen BenW als ze pos. besluiten de termijn achterwege laten of verkorten tot een week? En, is het niet beter de bevoegdheid voor individuele ruimingen te mandateren of delegeren aan de Beheerder?
Het gevaar is wel dat je om praktische redenen van elke opgraving maar een ruiming gaat maken.
Gemeente Kr. a/d IJssel,
Sijm de Haij.

Antwoord:

Geachte heer,

U moet natuurlijk niet in de model-verordening van de VNG kijken, maar in de beheersverordening van uw eigen gemeentelijke begraafplaats. Maar uw eigen verordening - ik heb het even nagekeken - heeft een vergelijkbare bepaling in artikel 25, dat men bij een voorgenomen ruiming een jaar tevoren moet waarschuwen e.d. Nu is het wel zo dat hier iemand zelf belang heeft bij ruiming van het graf, dus waarschijnlijk niet aan die termijn van een jaar hecht. Maar als in het betreffende graf meer resten van kinderen liggen, boven het betreffende kindje, is de termijn wel een probleem.

De Wet op de lijkbezorging kent inderdaad alleen de figuur van de houder van een begraafplaats. De wet gebruikt het neutrale woord 'houder' omdat die houder een exploitant kan zijn die niet de eigenaar van de grond is (denk aan een stichting die een kerkelijke begraafplaats exploiteert, waarbij de kerk de eigenaar van de grond is). De houder kan zowel een gemeente als een stichtingsbestuur als een parochiebestuur of een college van kerkrentmeesters of het bestuur van een BV of NV zijn. De gemeenteraad kan het bestuur degeleren aan B&W, maar ook aan een bestuurscommissie. Of aan een stadsdeelraad (maar die raden worden binnenkort afgeschaft).

Het is aan de houder van de begraafplaats om een beheerder of bijvoorbeeld een beheerscommissie te benoemen. Soms heeft een beheerder ook fraaie titels als bedrijfsleider of directeur. De taken en bevoegdheden van die functionaris kunnen per begraafplaats ook verschillen. Daarom houdt de wet alleen de houder verantwoordelijk. Hoe en in welke mate hij taken en verantwoordelijkheden delegeert aan medewerkers, moet de houder zelf uitmaken. De wetgever maakt die keuze niet voor hem.

U had niet vraag 15533 hoeven lezen om te weten wat ik vind van die termijn van een jaar: een heel erg overbodige en onhandige bepaling. U hebt mij dat vorig jaar ook op een cursus over begraafplaatsbeleid horen zeggen. Maar misschien heb ik toen wel te veel gezegd om allemaal te kunnen onthouden.

U vraagt of B&W kunnen besluiten de termijn van een jaar achterwege te laten of te verkorten tot een week. Nee, de beheersverordening heeft niet de mogelijkheid om een uitzondering te maken. Op andere punten kan dat wel, maar op dit punt niet.

U vraagt of het niet beter is om de bevoegdheid voor individuele ruimingen te mandateren of delegeren aan de Beheerder. Ja, dat vind ik altijd beter. Maar het moet dan wel in een mandaatsregeling worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.