Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud graf (en sancties)


22 mei 2017

Vraag nummer: 50824

Geachte heer Van der Putten.

In het reglement van de plaatselijke (kerkelijke) begraafplaats is m.i. een merkwaardig artikel opgenomen. Te weten:

"5. Indien gedurende drie jaar de verschuldigde rechten, bedoeld in het eerste lid, niet
zijn voldaan, laat het College van Kerkrentmeesters de grafbedekking of de bedekking
van de urnennis verwijderen. Het verwijderde en het recht op het desbetreffende graf of
de desbetreffende urnennis vervallen alsdan aan het College van Kerkrentmeesters,
zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
6. De toepassing van het vijfde lid vindt niet plaats dan nadat het voornemen hiertoe
tenminste drie maanden voor die toepassing schriftelijk ter kennis is gebracht aan de
rechthebbende. Is de naam en/of het adres van de rechthebbende bij het College van
Kerkrentmeesters niet bekend, dan wordt dat voornemen op een bordje, te plaatsen bij
het graf of bij de urnenmuur en op het mededelingenbord bij de ingang van de
begraafplaats, gedurende tenminste één jaar voorafgaande aan het tijdstip van uitvoering van dat voornemen bekend gemaakt".

Het gaat hier heel nadrukkelijk om de jaarlijkse onderhoudskosten. Zelf heb ik het gevoel dat deze handelswijze strijdig is met WlB Art. 28.

Hoor graag van u.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vind het artikel in het geheel niet merkwaardig. Ik adviseer begraafplaatshouders altijd om vergelijkbare bepalingen op te nemen voor het geval rechthebbenden hun financiële verplichtingen niet nakomen. Maar dan met kortere termijnen dan 3 jaar.

Ik vind de formulering van de bepaling van lid 5 geen schoonheidsprijs verdienen. Ik vind het logischer dat eerst de rechten op het graf en de urnennis vervallen worden verklaard en dat vervolgens pas de grafbedekking verwijderd wordt of kan worden. Maar goed, dat is een detail.

Ik zie geen strijd met artikel 28 Wlb. Rechthebbenden moeten hun financiële verplichtingen nakomen. Men kan het eens een keer vergeten of een brief kan zoek zijn geraakt. Daarom is een soepele termijn en een waarschuwing op zijn plaats. Als er langdurig verzuim is, is het logisch dat er ook gevolgen aan verbonden zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE