Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hebben alle kinderen samen zeggenschap over het graf van hun moeder?

15 maart 2018

Vraag nummer: 54219

Bijna 20 jaar geleden is mijn oma overleden. Er waren toen nog 6 kinderen,die vanuit de erfenis 20 jaar grafrechten hebben afgekocht. Nu blijkt uit de papieren van de Kerkvoogden dat de zoon,die toen dit alles heeft afgehandeld,als eigenaar van dit graf te boek staat. Hij is toen als contactpersoon aangewezen,maar niet als eigenaar. De Kerkvoogdij zegt dat dit voor hun de gang van zaken is. Wie als contactpersoon op papier staat is hier dan ook rechthebbende. Klopt dit? En mag Kerkvoogdij daar uitspraak over doen?
Er zijn naast deze oom nog 3 kinderen van mijn oma in leven, die in hun ogen ook recht hebben op zeggenschap over dit graf. Hoe zit wettelijk in elkaar?

Met vriendelijke groet,
Sj.Elzinga.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of dit klopt of niet klopt, kan ik niet zeggen. Daarvoor moet ik eerst de overeenkomst of akte van uitgifte van het graf van 20 jaar geleden zien, alsmede het beheersreglement van de begraafplaats.

Wat sinds een wetswijziging van 1991 gewoonlijk de gang van zaken is, is dat het kerkbestuur een overeenkomst over het gebruik van een graf aangaat met de langstlevende echtgenoot of een van de kinderen. De persoon met wie men die overeenkomst aangaat, is de rechthebbende van het graf. Bij een kerkelijke begraafplaats mag sinds 1 juli 1991 een grafrecht alleen schriftelijk worden gevestigd. Er is een document met handtekeningen van beide partijen nodig, dat meestal in 2-voud wordt opgemaakt. (Bij gemeenten ligt dat anders, maar dat speelt nu niet.)

De persoon met wie de overeenkomst wordt aangegaan, de rechthebbende, heeft het alleenrecht om te beslissen over het graf. De andere 5 kinderen van uw oma hadden formeel geen zeggenschap en hebben dat nog steeds niet. Echter, binnen een familie behoor je zaken over de graven van ouders wel met elkaar te bespreken en liefst in goed overleg afspraken over te maken. Maar de praktijk is dat dat lang niet in elke familie lukt. Daarom geven begraafplaatsen nooit zeggenschap over een graf aan meerdere mensen samen, want dat gaat zelden goed. Meestal komen er toch problemen van. Het is daarom vaste regel van alle begraafplaatsen om slechts 1 rechthebbende te hebben en zo de problemen binnen een gezin of familie binnen dat gezin of die familie te houden en niet op het bord van de begraafplaatsbeheerder.

Hoe zit het nu ion 2018 met het graf van uw oma? De oom die rechthebbende is, heeft de zeggenschap. De andere 3 kinderen hebben dat niet.

Als de onderlinge verhoudingen goed zijn, kunnen de 4 kinderen samen overleggen en beslissen. Maar als overleg een probleem is, kan de oom die de grafrechten heeft, alleen beslissen.

Maar ik denk eens even verder. Wat is nu het probleem? Waarom stelt u die vraag?
De grafrechten lopen binnenkort af. Uw oom heeft waarschijnlijk van de begraafplaats het aanbod gekregen om de grafrechten met 10 jaar te verlengen. Misschien wil hij dat doen en anderen niet. Of wil hij dat niet doen en anderen wel. Als niet alle 4 nog levende kinderen de grafrechten willen verlengen, maar bijvoorbeeld 2 wel, dan ligt het voor de hand dat de kinderen die dat willen, daar de kosten van dragen. Wie het niet wil, kan niet verplicht worden om er financieel aan bij te dragen. Als de oom een van de kinderen is die de grafrechten niet wil verlengen, ligt het voor de hand dat hij de grafrechten overdraagt aan een ander kind die wel wil verlengen.

Tot slot: u schrijft dat de zoon van oma die toen alles heeft afgehandeld, als contactpersoon is aangewezen, maar niet als eigenaar in de papieren van de Kerkvoogden te boek staat. U schrijft dat volgens de kerk de persoon die als contactpersoon op papier staat, dan ook rechthebbende is. U vraagt of dat klopt. Dat weet ik niet. Een 'contactpersoon' is juridisch niets. Dat is een woord zonder juridische betekenis. Wat de kerk wel of niet in haar administratie heeft staan, is maar van beperkte waarde. Alleen relevant is: wie heeft de overeenkomst over het graf getekend? Misschien dat de kerk die persoon noteert als 'contactpersoon'. Dat komt soms wel eens voor, maar dat is onnauwkeurig en juridisch nietszeggend.
Als uw twijfelt of de oom zeggenschap heeft, moet u vragen naar een fotokopie van de overeenkomst over het graf. Als er geen overeenkomst of grafbrief is, heeft het kerkbestuur iets verkeerd gedaan.

Maar ik heb het gevoel dat u niet het echte probleem aan de orde stelt, namelijk wie wil wat wel of niet met het graf voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder