Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafakte zonder handtekening


16 december 2012

Vraag nummer: 33053

Ik heb een grafacte waar geen handtekening onder staat. Is die wel geldig?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een grafakte zonder handtekening is geen geldige akte. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regelt in artikel 156, eerste lid: "Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen".

Hebt u een grafakte van een graf op een gemeentelijke begraafplaats? Daar moet een grafrecht worden gevestigd door een beschikking, een besluit van of namens het college van burgemeester en wethouders. Die beschikking moet ondertekend zijn. Sommige gemeenten geven een beschikking in de vorm van een grafakte. Die akte moet zowel gelet op de Algemene wet bestuursrecht als artikel 156 lid 1 Rv. door of namens het college getekend zijn. Soms is die bevoegdheid gedelegeerd of gemandateerd.
Als de niet getekende grafakte is toegezonden met een begeleidende brief, kan het zijn dat deze (wel ondertekende) brief juridisch gezien de eigenlijke beschikking is. En eigenlijk belangrijker dan de akte.

Als u een grafakte hebt van een niet-gemeentelijke begraafplaats, een zgn. bijzondere begraafplaats, zoals van een kerkgenootschap of van een stichting, moet de akte door of namens het bestuur getekend zijn. Maar eigenlijk moet een overeenkomst worden aangegaan; het bestuur van een bijzondere begraafplaats verleent grafrechten niet door eenzijdige rechtshandelingen. De rechthebbende van het graf moet dan een grafakte of een overeenkomst mede ondertekenen, om gebonden te zijn.

Bij gemeenten kan het college van burgemeester en wethouders wel eenzijdig een graf(akte) uitgeven. Daar is een rechthebbende aan gebonden omdat het een beschikking is. Als de rechthebbende het niet met die beschikking eens is, kan hij bezwaar aantekenen.

Art. 4:1 van de Algemene wet bestuursrecht luidt: "Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen."
Dat betekent dat het verzoek om een graf uit te geven of over te schrijven bij een gemeente altijd schriftelijk moet worden ingediend. Bij een bijzondere begraafplaats kan het verzoek ook mondeling worden gedaan. Maar schriftelijk verdient ook daar de voorkeur omdat er dan minder vergissingen zullen zijn met namen en data.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE