Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Blijven oude tarieven voor graven gelden?


27 januari 2012

Vraag nummer: 27313

Geachte heer Van der Putten,
Een beetje laat weliswaar, maar allereerst nog dank voor het antwoord op mijn vraag van 2006 (Verlenging grafrechten en (nu) verplichte onderhoudsbijdragen gemeente Schouwen-Duiveland).

Deze vragen liggen eigenlijk een beetje in het verlengde van de vorige:
In de verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten van 1947 in de gemeente Zonnemaire (in 1961 opgegaan in de gemeente Brouwershaven en sinds 1997 gemeente Schouwen-Duiveland) staat de volgende bepaling:

.... het uitsluitend recht om lijken in een bepaald graf te doen begraven door het betalen van:
a. voor een grafruimte in de eerste klasse f40,- .
b. …………

Dit recht wordt verleend voor vijftien achtereenvolgende jaren.

Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de vijftienjarige termijn, kan dit eenmaal verkregen recht op een grafruimte telkens met 15 jaren worden verlengd door het betalen van
voor graven in de eerste klasse f7,50 ….. enz.

In de toelichting aan de raad in 1947 maken burgemeester en wethouders de inschatting dat in de praktijk “het recht op een eigen graf hoogstens één of tweemaal verlengd zal worden”.

Deze regel heeft met enkele prijsaanpassingen in de verordeningen gestaan tot de samenvoeging met Brouwershaven in 1961.

De nieuwe gemeente stelt een nieuwe verordening vast met een gelijksoortige bepaling:
Wordt na het verstrijken van de huurtijd van twintig jaren de gehuurde grafruimte opnieuw voor de tijd van twintig jaren gehuurd, dan moet daarvoor hetzelfde recht worden betaald.

Vragen.
Wat is deze bepaling waarmee de beheerder van de begraafplaats achteraf niet gelukkig zal zijn, nog waard?

Als men bij verlenging inderdaad nog aanspraak kan maken op de destijds afgesproken prijzen, en deze heeft steeds op de juiste wijze (binnen b.v. drie maanden van een overlijden van een rechthebbende e.d.) plaatsgevonden, lijkt het me niet ondenkbeeldig dat een verlenging volgens een nieuwere verordening met de dan geldende voorwaarden en prijzen is gebeurd. Kan men dan nog alsnog een beroep doen op de verordening zoals die bij de uitgifte van de grafruimte van kracht was?

Met vriendelijke groeten,
N.A. Delst (m)

Antwoord:

Geachte heer,

Oude tarieven in oude heffingsverordeningen blijven niet gelden, indien de gemeente een nieuwe heffingsverordening heeft vastgesteld. Men kan nooit aanspraak maken op oude tarieven. Bij een verlenging moet men altijd het tarief betalen dat geldt op het moment van de verlenging, niet op het moment van de uitgifte van het graf.

Als de betreffende verordeningen niet waren vervallen door het vaststellen van nieuwe verordeningen, zouden zij deels ook al niet meer melden door een wetswijziging.
In 1991 is in de Wet op de lijkbezorging bepaald dat men een graf met een uitsluitend recht voor maximaal 10 jaar kan verlengen. Dan is een bepaling in een verordening dat men een grafrecht met 15 of 20 jaar kan verlengen, niet meer geldig.
In de wet is toen ook bepaald dat men 1-2 jaar voor het aflopen van het grafrecht, dit mag verlengen. Een bepaling dat men dit uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de termijn mag doen, is dan ook niet meer verbindend.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Mag een begraafplaatshouder andere voorwaarden stellen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE