Betalen successierechten


16 april 2006

Vraag nummer: 10283  (oude nummer: 7884)

Mijn schoonmoeder is in Oktober 2005 overleden en mijn schoonvader in Januari 2006.
Er zijn 4 meerderjarige kinderen.
Ik ben aangestelt als executeur en heb een vraag over de aangifte voor het successie recht. Die van mijn schoonmoeder ben ik nu aan het invullen.
Er is een testament op de langst levende met de volgen de inhoud :

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen Voorheden door mij in welke vorm ook, gemaakt of verleden.
Ik legateer aan mijn echtgenoot,….., - als mijn echtgenoot,
alle tot mijn nalatenschap behorende roerende en onroerende zaken of zodanig gedeelte daarvan, als hij als' legataris uit mijn nalatenschap zal begeren te verkrijgen, tegen inbreng of verrekening in mijn nalatenschap van de waarde daarvang vast te stellen overeenkomstig de regelen van de wet, voorgeschreven voor boedelscheiding waarbij minderjarigen betrokken zijn.
Ik benoem mijn genoemde echtgenoot als mijn echtgenoot, tot erfgename van dat gedeelte van mijn nalatenschap, waarover de wet mij ten dage van mijn overlijden de vrije beschikking, toekent.
Ik benoem mijn genoemde echtgenoot als mijn echtgenoot voorts tot uitvoerder mijner uiterste wilsbeschikkingen, - beredderaarder van mijn boedel en bezorger mijner begrafenis of crematie, onder toekenning van alle macht en gezag door de wet aan executeuren tegekend, speciaal met het recht tot inbezitneming mijner gehele nalatenschap gedurende de tijd voor de vereffening daarvan vereist.
Tenslotte bepaal ik uitdrukkelijk, dat al hetgeen mijn kinderen en/of hun afstammelingen uit mijn nalatenschap zullen genieten en de inkomsten daarvan, niet zullen vallen in enige gemeenschap van goederen of inkomsten, waarin zij gehuwd zijn of mochten huwen.

Mijn vraag :
Kunnen de kinderen op basis van dit testament hun legetieme portie na het overlijden van hun moeder toch opeisen.
Het is namelijk voor de successie aangifte voordeliger voor de erven om twee keer successie rechten te betalen ivm vrijstellingen dan maar een keer na het overlijden van hun vader.

Alvast mijn dank voor Uw antwoord.
Met vriendelijke groeten,
T.Zonderland

Antwoord:

Geachte heer,

Legitieme aanspraak opeisen kan strikt genomen altijd, maar het is zeer de vraag of dat verstandig is. Ik kan onmogelijk u daarin vanaf deze plaats advies geven. Ik raad u aan toch even langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.