ontvreemde goederen en beneficiaire aanvaarding


31 juli 2003

Vraag nummer: 7955  (oude nummer: 2872)

Onlangs is mij broer overleden en nu hebben wij via de notaris het verzoek gehad om de erfenis te aanvaarden te verwerpen of beneficiar te aanvaarden.De gegevens van baten en lasten zijn alleen niet compleet die wij hebben ontvangen zo is er nog een hoge schuld en er moet ons inziens nog contant geld zijn uit boedelverkoop en andere roerende zaken welke tijdens zijn ziekte reeds ten gelde zijn gemaakt dus voor het overlijden zonder zijn toestemming!
wat kunnen wij nu het beste doen buiten het beneficiar aanvaarden kunnen wij eisen dat alle verkochte zaken boven water komen of is dit niet meer mogelijk.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw Kemp,

Omdat u aangeeft dat er waarschijnlijk nog een hoge schuld is, lijkt mij beneficiair aanvaarden zoals u aangeeft wel verstandig. Houdt u er echter wel rekening mee dat de wet voor de afwikkeling van de nalatenschap in dat geval nadere vereisten stelt.

Uiteraard is de samenstelling van de nalatenschap van belang. Uitganspunt is: weg is weg. Dus in beginsel behoort alles wat verkocht is voor het overlijden niet tot de nalatenschap.Wel behoort uiteraard tot de nalatenschap de opbrengst van de verkoop.

U geeft aan dat de verkoop zonder toestemming van uw broer is geschied. Mijn vraag is dan: wie heeft er dan namens uw vader verkocht en op grond waarvan ?
Uiteraard zal u ook moeten kunnen aantonen dat er bij de verkoop iets mis was.

Is het niet helemaal in de haak, dan is de vraag welke situatie er mogelijk van toepassing was en wat de consequenties daarvan zijn. Zo zou er misbruik van omstandigheden gemaakt kunnen zijn, door de wederpartij of door een derde.
In beginsel kan de handeling vernietigd worden (de handeling is dus niet nietig). Degene die misbruik heeft gemaakt kan op grond van een onrechtmatige daad ook veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding.

De verkoop kan ook door een beschikkingsonbevoegde zijn geschied. Ook dan is de overdracht in beginsel vernietigbaar. Is de wederpartij (koper) echter te goeder trouw, dan kan de overdracht weer geldig zijn.

Er hangt dus heel veel af van de omstangheden van het geval. Het is eigenlijk onmogelijk om hier een kort en eensluidend antwoord op te geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.