vruchtgebruik en successiebelasting


30 juli 2003

Vraag nummer: 7953  (oude nummer: 2865)

In het testament van mijn ouders is onder meer geregeld dat de langstlevende echtgenote vruchtgebruiker is van de nalatenschap. Deze is tevens executeur van het testament.

Nu mijn moeder is overleden en mijn vader zowel het huis als het eenmansbedrijf (ik schat ze beide rond de 500.000 euro) wil blijven gebruiken en voortzetten, vraag ik me af wie er erfrechtbelasting gaat betalen over deze zaken. Mijn broer en ik zijn de enige twee kinderen.

Is mijn vader, aangezien er geen kapitaal is opgebouwd, genoodzaakt zijn bedrijf stop te zetten en te verkopen om aan de belasting tegemoet te komen? Zijn mijn broer en ik genoodzaakt een lening af te sluiten bij de bank om aan de belasting tegemoet te komen?

Antwoord:

Geachte heer,

De eerste vraag die gesteld moet worden of uw ouders in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Is dat zo, dan hoort tot de nalatenschap de helft van het totale vermogen van uw ouders.

Van deze helft krijgt uw vader weer het vruchtgebruik. De erfgenamen (de kinderen maar eventueel ook uw vader als het testament dat bepaalt) zijn de zogenoemde bloot-eigenaren.

Zowel over het vruchtgebruik als het bloot-eigendom moet successiebelasting betaald worden. De hoogte van de successiebelasting hangt af van de waarde van de nalatenschap, de leeftijd van uw vader (in verband met het vruchtgebruik) en de vraag of er een vrijstelling van toepassing is.

Uw vader heeft een vrijstelling van een kleine 5 ton euro (pensioenrechten daarop in mindering te brengen). Waarschijnlijk valt de successiebelasting van uw vader dus wel mee.
Bij de kinderen kan dat wel eens anders zijn. De kinderen hebben wel een vrijstelling, maar die is niet echt hoog en vervalt nogeens als je meer erft dan ongeveer 25.000 euro (per kind).
Het kan zijn dat het testament bepaalt dat de door de kinderen verschuldigde successiebelasting door de langstlevende beschikbaar moet worden gesteld.

In het licht van het bovenstaande, de complexiteit van het vruchtgebruik en de mogelijkheid om in onderling overleg mogelijk af te wijken van het testament van uw moeder, is het zeer aan te bevelen om een afspraak te maken met uw notaris om één en ander goed door te nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.