verjaringstermijn kindsdeel


15 oktober 2013

Vraag nummer: 35954

destijds is door de langstlevende de woning verkocht aan 2 van de kinderen, dit is testamentair opgemaakt. de andere kinderen hebben geen afstand gedaan, cq er zijn daarvan geen akte's meer bekend/ te achterhalen door de notaris.
1 van de kinderen die de woning heeft gekocht is nu overleden en heeft bij testament de helft van de woning waarvan hij eigenaar was geworden aan de andere kinderen als legaat nagelaten. Kunnen deze kinderen alsnog hun kindsdeel opeisen of zit er een verjaringstermijn aan vast waarbinnen dit moet gebeuren. Met het overlijden komt e.e.a. weer boven water; destijds was hier geen duidelijkheid over bij het overlijden van de langstlevende partij

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien destijds de langstlevende enig eigenaar is geworden krachtens erfrecht, heeft deze er ook in beginsel volledig de beschikking over. Dus ook verkoop aan twee kinderen is dan mogelijk. Of er bij die verkoop sprake was van een schenking, is lastig te achterhalen, het zal mede afhangen van de koopsom en de waarde op dat moment. Indien je mede-eigenaar bent, kun je in beginsel ook betreffend aandelen legateren in een testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.