uitvoeren testament


5 maart 2013

Vraag nummer: 33816

Iemand schenkt bij testament zijn nalatenschap aan een zorginstelling. Bij leven heeft de erflater aan familie laten weten dat de erfgenaam het geld dient te besteden aan nieuwbouw of een machine / apparaat ten behoeve van de zorg. Aan deze besteding dient een kenmerk te worden gevoegd (naamkaartje) waarop de naam van de erflater staat vermeld. Voor zover ons bekend heeft de erfgenaam niet aan deze voorwaarde voldaan.
Vraag: kan de familie inzage verkrijgen in het testament zodat kan worden nagegaan of de (vermoedelijke) voorwaarde inderdaad in het testament is opgenomen. Voorts de vraag of de erfgenaam kan worden aangesproken op het nakomen van de voorwaarde genoemd in de erfenis.

Antwoord:

Geachte heer,

Veel hangt af van de vraag op welke wijze één en ander is verwoord in het testament. Er kan sprake zijn van een last op een legaat of erfstelling. In beginsel is het zelfs denkbaar dat de rechter bepaalt dat het erfgenaamscha/het legaat vervalt indien de last niet wordt uitgevoerd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.