Problemen mbt. afwikkeling nalatenschap


29 december 2003

Vraag nummer: 8291  (oude nummer: 3653)

Geachte heer/mevrouw,

Mijn vader is in 2002 helaas overleden. Hij was gehuwd in gemeenschap van goederen met mijn moeder en had een langstlevende testament ouderlijke boedelverdeling...

Moeder was aangesteld als executeur-testamentair echter heeft nimmer de fin. zaken geregeld (wij zagen alles dus al met een hard hoofd aan)...

Nu hebben we geregeld gevraagd aan moeder (er is bijna geen/slecht contact!!) om een boedelbeschrijving, echter dit heeft zij tot op heden pertinent geweigerd. Voorlopige aangifte successie-recht werd ons niet meegedeeld (niets) en hebben wij verkregen via advocaat >>> bezwaar tegen aangetekend mbt. bedragen ed.

Nu is moeder in 2003 overleden echter de nalatenschap van vader is naar onze mening nimmer afgehandeld daar wij nog steeds om een boedelbeschrijving vragen!! Mijn broer heeft moeder geholpen echter ook hij weigert een boedelbeschrijving. Inmiddels hebben wij via de advocaat vernomen dat de belastingdienst al gereageerd heeft op ons bezwaar (wij zijn daarvan wederom niet op de hoogte gesteld) en een definieve aanslag is ingediend >>> helaas kloppen wederom deze bedragen niet?!

De vragen die ik aan u wil stellen zijn;
1) moet men inzage verschaffen mbt. nalatenschap vader;
2) is de nalatenschap van vader (door definitieve succesierecht-aangifte) afgewikkeld;
3) broer heeft schenkingen niet ingebracht, hoe kan ik bewijzin dat hij meer schenkingen dan mij heeft gehad;
4) schulderkenningen behoren deze ingebracht te worden als schenkingen?

Tot slot wil ik u meedelen dat dit alles plaatsvindt onder het ouder erfrecht, en wens u en ieder die dit leest een gelukkig en gezond 2004!!

Met vriendelijke Groet,

Marc

Antwoord:

Geachte heer,

In het testament van uw vader zal staan of uw moeder verplicht was een boedelbeschrijving op te stellen. De beschrijving is uiteraard met name van belang om de hoogte van de vorderingen (van de kinderen) vast te stellen. Deze vorderingen zijn namelijk weer schulden in de nalatenschap van uw moeder, dus drukken die het verschuldigde successierecht (in verband met het overlijden van uw moeder).

De hoogte van de vorderingen zal dus in ieder geval aan de orde komen bij de aangifte successierecht. Omdat uw broer daar ook belang bij heeft, zal één en ander naar ik aanneem vanzelf duidelijk worden.

Of er schenkingen zijn gedaan en of deze schenkingen voor inkorting vatbaar zijn is moeilijk aan te tonen. Op zich kunt u dat op alle wijzen aantonen. De inkorting gaat vooral spelen indien u door de schenkingen tekort komt op uw minimale erfdeel (legitieme portie). Deze legitieme portie is een gedeelte van het gewone erfdeel. Zijn er 3 of meer kinderen, dan is het breukdeel 3/4 van het gewone erfdeel (berekend naar oud recht) en wordt berekend met bijtelling van de schenkingen.

Overigens staat doorgaans is testament vermeld dat schenkingen niet hoeven te worden ingebracht. Dit is wat anders dan inkorting op grond van de legitieme portie.

Omdat uw vader een langstlevende testament heeft gemaakt speelt de afwikkeling van zijn nalatenschap eigenlijk niet omdat uw moeder gewoon enig eigenaar was geworden. Slechts de hoogte van de vorderingen zijn van belang (zoals hierboven aangegeven).

Schuldigerkenningen zijn geen schenkingen maar vorderingen van degene aan wie schuldig is erkend en schulden van degene die schuldig heeft erkend. In de schuldbekentenissen zal ook omschreven (moeten) zijn, wanneer de vorderingen opeisbaar zijn (netzoals de vorderingen i.v.m. het overlijden van uw vader).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.