niet geopend testament


30 november 2008

Vraag nummer: 12229  (oude nummer: 11840)

Geachte heer/mevrouw,
Graag zou ik de volgende tekst vertaald in mensen taal willen zien.

Ik benoem mijn echtgenoot/te ... tot erfgenaam van alle zaken, welke ik bij mijn overlijden zal nalaten, of indien ik erfgenaam in de rechte lijn mocht achterlaten van zodanig gedeelte van die zaken, waarover ik te zijnen behoeve heb mogen beschikken. Ik geef hem het recht zich bij de scheiding van mijn boedel en nalatenschap daarvan zodanig zaken te doen toedelen als hij/zij als verkiezen tegen de prijs, waarop die zaken door mijn erfgenamen onderling of overeenkomstig de voorschriften der wet bij boedelscheiding vastgesteld, zullen worden geschat. Ik benoem mijn voornoemde echtgenoot/te tot uitvoerder van mijn uiterste wil, verzorger van de bezorger van mijn stoffelijk overschot en beredderaar van mijn nalatenschap en geef hem het recht mijn gehele nalatenschap dadelijk bij mijn overlijden in bezit te nemen, gedurende de tijd als voor de regelmatig volvoering van zijn taak ik rereist.

Het probleem is hierbij ook dat de overgebleven echtgnoo/te behoorlijk wat nieuwe partners heeft versleten en het opnieuw trouwen in gedachten heeft. Buiten het feit dat de demente trekken steeds meer gaan komen. Het testament is nog steeds niet officieel geopend, omdat de overgebleven echtgenoot/te dit als een aanval van de kinderen ziet terwijl dit al ruim 3 en half jaar geleden had moeten gebeuren na het overlijden. Wij blijven als 2 kinderen van de overledene en echtgenoot/te (onze ouders) over buiten en weten niet wat onze wettelijk rechten en plichten zijn. Zonder akte van erfrecht heeft de bank alles van de rekeningen overgeschreven naar nieuwe rekeningen en is er van bank gewisseld. Er is nog een huis over wat wij hopen te redden zodat we nog enigsinds de schade kunnen beperken als onze vader/moeder overblijft en de verzorging in zou moeten en niet alles over de balk gaat door nieuwe foute partners. Verjaard het testament en hoe zit het na 3 half jaar met betrekking tot het geschatte vermogen nu de huizenmarkt ook inzakt want de waarde van geschat vermogen wordt steeds lager dan 3 en half jaar geleden. We hopen dat u duidelijkheid kan verschaffen. Alvast bedankt voor het advies of vertaling van bovengenoemde.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tja, honderd procent zekerheid kan ik u ook niet geven omdat het niet een langstlevende testament in de zin van ouderlijke boedelverdeling is. Het lijkt meer op een keuze legaat. Op grond hiervan kan de langstlevende alle naar zich toehalen, maar daar moet dan wel uitvoering aan gegeven worden (bij voorkeur dmv een akte). Dat zou zijn zelfstandig kunnen doen als executeur.

Is dat (nog) niet gebeurd, dan is er strikt genomen nog sprake van een onverdeeldheid, hoewel dat weer in tegenspraak is met het wijzigen van de bankrekeningen.

Neem eens contact op met de notaris die één en ander begeleidt, dan wel het kantoor dat het testament heeft gemaakt destijds.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.