Berusting2 (zie uw 4604)


4 september 2004

Vraag nummer: 8629  (oude nummer: 4606)

Naar aanleiding van uw antwoord (4604) dan nog het volgende.
Mijn ouders waren gehuwd op basis van: Buiten elke Gemeenschap van Goederen ".
ieder kreeg volgens mijn Pa , 1/4 deel en moeder zou het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap krijgen als zijnde een of andere verzorging??
Er werd bepaald, dat de waardering van de baten van zijn nalatenschap zal moeten geschieden overeenkomstig de bepalingen der artikelen 1123 en 1124 van het burgelijk wetboek. enz. enz. Voorts bepaalde hij, dat binnen 6 maanden na zijn overlijden, zijn erfgenamen bij Notariële akte, deze scheiding en deling en het legaat van vruchtgebruik dienen te bekrachtigen resp. af te geven, bij gebreke waarvan hij de weigerachtige uitdrukkelijk in zijn/haar legitieme stel, casu quo mijn echtgenote als erfgenaam uitsluit en het haar gelegiteerd vruchtgebruik vervalt, terwijl het daardoor vrijkomend gedeelte mijner nalatenschap nu voor alsdan wordt toebedeeld aan mijn andere erfgenamen naar rato van hun erfdelen. Mijn moeder heeft ons kinderen, enkele dagen na de dood van mijn vader, een papier laten tekenen, omdat zij bij de bank anders niet aan geld kon geraken. Na dat papier getekend te hebben, hebben wij nimmer meer iets van een notaris of moeder over de erfenis van mijn Pa vernomen. Wij waren volgens moeder niet in vaders testament vernoemd. Zodoende hadden wij niets van een Notaris vernomen omdat wij geen erfgenamen zouden zijn. Wel is er later bij een notaris een akte opgemaakt geworden tussen mijn moeder en de notaris, de handtekening van de kinderen die dus nodig waren om die Notariele Akte te bekrachtigen, werden dmv het papier verkregen. Wij kinderen wisten niets van dit alles.
Mag een notaris een onderhandse akte, zoals het papier nu genoemd wordt, waar ma ons op had doen tekenen, wel door een notaris gebruikt worden om door middel van dat papier, zo'n door Pa in zijn Testament genoemde Notariele Akte te bekrachtigen.
Wij werden niet door de notaris ontboden op zijn kantoor, zoals men dat heet om de op dat papier gezette handtekeningen te laten legaliseren. Die akte is toen gepasseerd door de Notaris, terwijl wij kinderen niet eens wisten wat er speelde of dat wij ook maar erfgenaam waren.
Mag zo'n Notaris wel zo handelen. De andere 3 erfgenamen buiten enige informatie houden en dan door middel van een vals papier, een Akte opmaken, die daarna gerigistreerd wordt door een of andere instelling te Roermond onder : Registratie 3, deel 134 nummer 154 en registratie 2 nr. 4295 (datum 24 juni 1988),
Zo'n Akte kan toch niet rechtsgeldig zijn, als niet alle 4 de erfgenamen die Akte niet zelf persoonlijk hebben ondertekend? Een Notaris mag toch niet zomaar iets klakkeloos aannemen en dan zeggen, dat de handtekeningen op het PAPIER, voor echt worden aangenomen, om dan zo'n akte te laten passeren. Er moet toch wettelijk een LEGALISATIE van de handtekeningen plaatsvinden door een derde Notaris of zoiets.Op de door de Notaris gepasseerde Akte staan niet eens de paspoortnummers van de andere erfgenamen vermeld.
Hoe kan dan zo'n notaris beweren, dat de erfgenamen hebben getekend? En waarom worden de erfgenamen niet gewoon door de notaris ontboden op zijn kantoor om die akte zelf te ondertekenen. Waarom werden wij dan niet zelf opgeroepen om zo'n Akte bij zo'n notaris te ondertekenen.
WISTEN WIJ TENMINSTE WAT ER ZICH VOORDEED OP ZO'N MOMENT.
DIT KAN TOCH MOEILIJK EEN AKTE VAN BERUSTING HETEN.
Dit lijkt mij meer een soort misleiding en bedrog, gepleegd door de notaris in het voordeel van mijn moeder.
Want tot op heden krijgen wij van moeder nergens inzage in.
Wat ook vreemd is, is het feit, dat mijn moeder in 1997 één van de 2 woningen heeft verkocht, waar zij om het te kunnen verkopen, gebruik heeft moeten maken van HET PAPIER, want de woning bleek in 1997 nog op naam van mijn vader te staan, het andere huis oook nog. Hoe kan nu zoiets, dat de woningen in 1997 nog op naam van mijn vader stonden, terwijl hij al in 1988 overleden was.
Ik heb trouwens tot op heden nog geen AKTE 'SCHEIDING en DELING' kunnen achterhalen.
Bestaat volgens mij niet eens.
Terwijl het Testament van Pa sprak over het bekrachtigen van de Akte "scheiding en deling". Wat betekent dat dan?
IS HIER SPRAKE VAN OPLICHTING EN BEDROG???
En hoe moet ik het aanpakken, want tot nu toe krijg ik nergens veel hulp. En zonder hulp van experts, is het moeilijk om het te doorgronden hoe het moet worden aangepakt.
Het PAPIER schijnt een soort BOEDELVOLMACHT te zijn, aan mijn moeder, om hen ( kinderen) te vertegenwoordigen ter zake van de nalatenschap'. met als doel, "ter zake van een juiste afwikkeling van de nalatenschap". Wij wisten niet eens dat wij erfgenamen waren????
Is er een mogelijkheid, om die akte, waar alles om schijnt te doen, als ongeldig te laten verklaren, omdat het op valse voorwendselen en onder misleiding en bedrog tot stand is gekomen.

met vriendelijke groet,

de heer. J.W. Lieuwen

Antwoord:

Geachte heer,

Met een door de kinderen getekende volmacht kon de akte bij de notaris getekend worden. Het is gebruikelijk de handtekeningen te laten legaliseren of op zijn minst een kopie legitimatie van de kinderen te vragen. Misschien had de notaris geen reden om te twijfelen aan de geldigheid van de handtekeningen. Sterker nog, als ik uw verhaal goed begrijp zijn de hantekeningen rechtsgeldig gezet, alleen wist u (achteraf gezien) niet waar u uw handtekening over gezet heeft. Is er sprake van misleiding of bedrog, dan zal u dat moeten staven met bewijs.

Voor het overige is het door u geschetste testament niet eens zo heel vreemd. Het geeft zelfs aan de kinderen iets meer in handen (namelijk bloot eigendom) dan via de ouderlijkse boedelverdeling (waarin de kinderen alleen maar een beperkt opeisbare vordering in geld krijgen).

De verzorgingsgedachte en zelfs plicht ten opzichte van de langstlevende wordt overigens over het algemeen zeer breed ondersteund. Het is dus zeer de vraag of het zin heeft één en ander aan te vechten. Ik zal u niet tegenhouden, maar het zal hoogstwaarschijnlijk een langdurige en kostbare aangelegenheid worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.