afwikkeling testament


18 november 2004

Vraag nummer: 8765  (oude nummer: 4989)

Wanneer is een testament afgewikkeld. Is dat na de akte van verdeling? Zo ja, hoe wordt dat dan gedaan. Zo nee, wat moet er dan nog gebeuren als het nog niet is gedaan.
Het testament van vader heeft het in de eertse plaats over een vruchtgebruik en in de tweede plaats over een verzorgingsplicht t.b.v. de langstlevende echtgenote. en vermeld de art 1123 en 1124 en over de waardering van de onroerende goederen. wat betekend dat en wat wordt er daarna bedoeld met het afgeven van het legaat van vruchtgebruik.????
Mijn moeder heeft alles afgehandeld zonder de kinderen erin te betrekken.
Het legaat van vruchtgebruik, waar staat dat voor en hoe dient dit testament te zijn afgewikkeld. Een akte van verdeling is denkelijk nooit opgetekend??. Dit terwijl er testamentair een verplichting geldt om de onr. goederen door 3 onafhankelijke taxateurs te laten waarderen, is er nooit een taxatierapport opgemaakt geworden. Was dit nu dus wel of niet verplicht en hoe dient het te zijn afgewikkeld????

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan vanaf deze plek onmogelijk antwoord geven. Een akte van verdeling moet door alle deelgenoten getekend worden, al dan niet via een volmacht.

De ouderlijke boedelverdeling is de enige verdeling waarbij geen daadwerkelijke leveringshandeling (akte of anderszins) nodig is. Alle andere verdelingen, waaronder ook begrepen vestiging van vruchtgebruik dus wel. Is er sprake van onroerend goed of aandelen in een BV dan is een notariele akte nodig.

De afwikkeling is uiteraard klaar indien ieder het zijne en hare heeft ontvangen (en de successiebelasting is voldaan).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.