zijn er vormvereisten aan het opeisen van het moederlijk erfdeel bij opname in verzorgingshuis van langstlevende?


18 februari 2013

Vraag nummer: 33663

Mijn schoonmoeder is circa 8 jaar geleden overleden. Mijn schoonouders waren in gemeenschap van goederen gehuwd en op basis van het testament werd het gehele vermogen toegedeeld aan mijn schoonvader, die daartegenover een schuld in geld aan elk van zijn 7 kinderen kreeg. Recent is hij opgenomen in een verzorgingshuis en dit is een van de gronden uit de verdelingsakte om op te eisen. Zijn er aan dat opeisen nog vormvereisten verbonden? Zo ja, welke dan. Een ander probleem is mogelijk dat bij dat opeisen gaat blijken, en zeker als zijn huis nog niet verkocht is, dat hij niet nu kan betalen. Heeft dat nog gevolgen en welke dan? Is voor het opeisen instemmning van alle erfgenamen nodig of volstaat dat een deel opeist. Belangrijkste redenen om op te eisen zijn vermogenstoets en veiligstellen vermogen tov derden
Alvast dank voor uw reactie

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten is er geen vormvereiste, maar wel dient eerst goed vastgesteld te worden of er inderdaad sprake is van opeisbaarheid. Indien het niet opeisbaar is maar toch wordt opgeeist, dan kan dat vader weer in de problemen brengen. Ik kan thans niet beoordelen of bijvoorbeeld een schuldbekentenis in verband daarmee dienstbaar zou kunnen zijn. Overleg met uw notaris is mogelijk aan te bevelen. Dan kan ook even precies worden vastgesteld wat in het testament staat omtrent opeisbaarheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.