Wie zijn de erfgenamen bij vooroverlijden erfgenaam?


15 februari 2018

Vraag nummer: 53845

Mijn man is voor zijn moeder overleden. Wij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd Daarin staat een artikel dat bij overlijden van mijn man, de huwelijkse voorwaarden vervallen en zijn nalatenschap wordt verdeelt als zijnde in gemeenschap van goederen. Mijn man had geen testament opgemaakt. Ik heb zijn erfenis zuiver aanvaard en daarmee ook zijn schulden en bezittingen. Ik heb een akte van erfrecht inzake zijn nalatenschap waarin staat dat ik samen met mijn kinderen erfgenaam van hem ben.
Nu is onlangs ook zijn moeder overleden (zijn vader was al overleden) en staat er in haar testament dat hij naast de andere kinderen erfgenaam is. Er staat niet beschreven wat er met zijn kindsdeel gebeurt bij overlijden van mijn man.
Zijn moeder heeft in haar testament beschreven dat zijn erfdeel niet naar zijn huwelijkse partner mag overgaan, tenzij dat in de huwlijkse voorwaarden expliciet staat omschreven.
Wie zijn nu de erfgenamen van mijn man?
Zijn dat zijn kinderen, of ik of gaat doordat het niet omschreven is wat te doen bij zijn overlijden volgens de nieuwe wet zijn kindsdeel naar zijn broers? Wie zijn de wettelijke erfgenamen? Ik wordt nl. als aangetrouwde niet bij alles betrokken.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens de wet is bij het eerder overlijden van een kind, plaatsvervulling van toepassing, zodat de kinderen van dat kind als erfgenamen in de plaats treden in de nalatenschap van de grootouder. In een testament kan overigens anders zijn bepaald. De inhoud van het testament is dus mede bepalend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.