volmacht en langstlevende testament


9 september 2004

Vraag nummer: 8639  (oude nummer: 4624)

Mijn moeder laat ons dus voordat het Testament van mijn vader is geopend, een papier (blijkt een boedelvolmacht
te zijn )tekenen met de mededeling dat het was om geld van de bank te kunnen afhalen zolang het Testament van
mijn vader nog niet is geopend. Dat zou binnen enkele dagen kunnen zijn, zo zei zij.
blijkt dus achteraf, dat het een boedelvolmacht was (onderhands getekend bij Ma thuis, zonder aanwezigheid van
een Notaris of ander gerechtigd persoon.
Na het tekenen van dat papier bij Ma thuis horen of zien wij niets van Vader's Testament. Nagevraagd bij Ma hoe
het nu zat met Pa's Testament, kregen wij te horen, dat omdat wij geen erfgenaam waren, wij daar dan ook niets
van vernomen hadden. Wij zouden volgens Ma's uitleg, Niet als Erfgenaam in Pa's Testament vernoemd zijn.
Dat was dan ook volgens haar, de reden dat wij er nooit meer iets van vernomen hadden. Wij waren geen Erfgenaam
hadden daarom ook geen recht op inzage of kopies van het Testament. Zodoende dat de Notaris ook nooit wat van
zich had laten horen, werd ons verteld. Wij wisten van niets en niemand vertelde ons iets.
Ruim 10 jaar later komen wij er achter, dat wij wel degelijk in Vader's Tetament vernoemd zijn, ieder voor 1/4
deel. Het papier bleek dus een boedelvolmacht te zijn. Kopie van die boedelvolmacht hebben wij ook pas na 10 jaar
kunnen achterhalen. Die Boedelvolmacht heeft het expliciet over " een Juiste afwikkeling".
Wat kan er nu juist zijn als je de andere erfgenamen bewust onthoud van de nodige INFORMATIE.
Hoe kan dan zo'n Notaris, een officiele Notariele Akte opmaken, met de goedkeuring door de kinderen, middels die
onderhands getekend papier bij Moeder thuis? Wij hebben die Notaris nooit gezien, hij ons ook niet en toch
erkend zo'n Notaris, de op het papier gezette handtekeningen als zijnde "voor echt".
De Identiteitspapieren van de op het papier voorkomende personen, met bijbehorende handtekeningen, zijn nooit
door een Notaris gecontroleerd geworden. Wij mochten dus niet weten, dat wij wel erfgenaam waren.
Zodoende heeft die Legalisatie van de Handtekeningen dus nooit plaats gevonden.
HET IS TOCH ZEKER DE TAAK VAN EEN NOTARIS, OM ALLE ERFGENAMEN BIJ ZICH TE ROEPEN?

OF IS DAT DE BEDOELING VAN EEN VOLMACHT, DE ANDERE ERFGENAMEN BUITEN SPEL TE ZETTEN.
IS DAT DE TAAK VAN DE NOTARIS BIJ EEN TESTAMENT?
DANK ZIJ DIE NOTARIS, ZIJN WIJ ZO GOED ALS ONTERFD GEWORDEN.
Wij hebben nooit iets vernomen van Moeder wat zij met al dat geld gedaan heeft.
Pa had bij leven, 2 afbetaalde huizen van ca. Fl 150.000,- per stuk, Fl 150.000,- aan spaargeld en
Fl 50.000,- aan aandelen.
Moeder verbrast alles samen met dochter op en wij zonen mogen ons nergens mee bemoeien want het schijnt allemaal
haar geld te zijn. Wij weten niet eens hoe groot ons aandeel was. Wij krijgen nergens informatie over.
Wat heeft dan de waarde in zo'n testament van "iedere erfgenaam voor gelijke delen". (1/4 deel)
Er schijnt geen akte te bestaan, waarin de grootte van de Nalatenschap met bijbehorende erfdelen zijn vastgelegd.
IS DAT NU DE BEDOELING VAN EEN "VOLMACHT".
Wie controleert eigenlijk of een Notaris, zijn werk wel goed doet.
Ter kanttekening: Moeder en de Notyaris, die ook beweerde, dat wij geen erfgenamen waren, waren in die tijd de
beste vrienden. Mijn moeder noemde hem Jo en hij haar Hilda. De Notaris heeft dus waarschijnlijk een:
"vriendendienst"gedaan? Als niemand zo'n Notaris zijn werk controleert, dan krijg je zoiets als is gebeurd?
IS EEN GEVOLMACHTIGDE DAN GEEN REKENSCHAP VERSCHULDIGD? EN HOE MOET DAT DAN GEBEUREN?
Wie controleert eigenlijk of een Testament wel naar behoren wordt afgewikkeld.? De gevolmachtigde????ik zie het antwoord hoop ik met hoe hier iets aan te kunnen doen?.

m.v.g. j.w. Lieuwen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard hoeft je alleen een boedelvolmacht te tekenen als je erfgenaam bent. Zelden worden kinderen met naam en toenaam genoemd in een testament. Daargaans wordt verwezen naar de wettelijke erfopvolging, waarin staat dat de kinderen ook erfgenaam zijn.

Wat er gebeurd is met de boedelvolmachten kan ik moeilijk inschatten, maar als de notaris van mening is dat de volmachten juist zijn ondertekenend (vandaar dat meestal wordt gevraagd om een legalisatie door een andere notaris) komt er geen bericht van de notaris aan de kinderen (meer). Of de notaris in casu juist heeft gehandeld kan ik niet beoordelen. Nogmaals: legalisatie van de hantekening of ten minste een kopie van het legitimatiebewijs van de kinderen in toch wel erg gebruikelijk (en ook nodig). De notaris hoeft de kinderen niet zelf te spreken. Het sturen van de volmachten naar de kinderen zelf (en niet via moeder) dan wel controle of de volmachten juist zijn ondertekend, is wel het minste.

Door afgeven van een volmacht (die overigens altijd te herroepen is) kan de gevolmachtigde namens de volmachtgevers alle handelingen doen die in de volmacht zijn omschreven (uiteraard naar eer en geweten). Het is niet de taak van de notaris erfgenamen buiten spel te zetten natuurlijk. De volmachten dienen slechts een praktisch belang.

Ten aanzien van een testament is dat een andere kwestie. Een langstlevende testament inhoudende de ouderlijke boedelverdeling is er inderdaad voor de kinderen even (tijdelijk) buiten spel te zetten. Het heet niet voor niets langstlevende testament. Het is niet uw geld en goed, het is van uw ouders (even los van de legitieme proties). Een ja, uw moeder kan op grond van dat testament (indien van toepassing) met de nalatenschap doen en laten wat zij wil.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.