successierecht erfenis 2009, nu terugbetalen in legaat 2014


20 september 2014

Vraag nummer: 39926

Geachte heer,

In 2009 erfde ik 'zuiver aanvaard', een X bedrag 'als tegoed op papier' in het ( oude erfrecht )langstlevende testament van vader. moeder moest volgens testament alle kosten betalen ( successie, uitvaart en ander schulden ).
Kortom : moeder verkreeg alles ( langstlevende ) en betaalde de successiebelasting en uitvaartkosten 2009 en de zoon verkreeg een onderbedelingvordering op moeder - 'opeisbaar' na haar overlijden.
Moeder overlijd in 2013 en legateert zoon als 1ste legaat - eerst rechthebbende - voor de 6 erfgenamen in haar nieuwe testament.
en wijst verder 6 erfgenamen aan, waarvan 1 executeur is.
Deze executeur eist nu dat ik de successierechten en uitvaartkosten terugbetaal en haalt zelf het X bedrag al uit het 'opeisbaar'geworden tegoed ( onderbedelingvordering ) over erfdeel van 2009.
Moeder stelt echter in haar testament ten 1ste dat haar enige afstammeling ( zoon ) geen giften terug hoeft te brengen in haar nalatenschap...
( Vraag 1. ) : Valt dit door moeder destijds betaalde 'voorschot successierecht 2009' en betaalde 'uitvaartkosten 2009' onder het vererving naar het nalatenschap 2013 toe als schuldvordering voor de 6 erfgenamen' ?
( Vraag 2 ) : Vervalt voor de 6 erfgenamen het inhouden/vorderen van deze 'schuldvordering', - doordat moeder in haar testament stelt dat haar afstammeling geen giften hoeft terug in te brengen in haar nalatenschap anno 2013 ?
Eenvoudig gesteld : moet ik nu ruim 5 jaar later wel of niet deze successierechten 2009 en uitvaartkosten 2009 terugbetalen aan de 6 erfgenamen in 2013 ?, en zo ja !.. valt dit bedrag dan niet weer terug als ophogend saldo in het totale nalatenschap van moeder ?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er destijds een testament was, dan zal in dat testament neem ik ook nadere bepalingen omtrent de vordering van de kinderen op de langstlevende hebben gestaan. Doorgaans wordt ook bepaald, dat de langstlevende in dat geval de erfbelasting over de kindsdelen 'voorschiet' . Er is dan geen sprake van een schenking, maar per saldo verlaging van de vordering.
Mogelijk dient thans erfbelasting 'terugbetaald' te worden omdat deze is 'voorgeschoten', maar daarnaast is opeisbaarheid van uw vordering van belang. Het lijkt toch dat u even langs een notaris gaat voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.