Opeisen legitime portie


28 mei 2008

Vraag nummer: 11754  (oude nummer: 10778)

Nog even een aanvulling op mijn eerdere vraag.
Onmiddellijk opeisbaar staat in de brief van de notaris.
In het testament staat:
Mede ter voldoening aan voormelde verzorgingsplicht legeteer ik aan mijn genoemde echtgenote het levenslang vruchtgebruik van de zoals hiervoor vermeld uit te keren erfdelen en bepaal ik dat de vruchtgebruikster zal zijn vrijgesteld van de verplichting tot zekerheidsstelling.
Ik stel mijn genoemde echtgenote aan tot bezorgster van mijn begrafenis en tot uitvoerster mijner uiterste wilsbeschikkingen, met het recht van bezit volgens de wet gedurende de tijd vande boedelafwikkeling, ook al mocht die langer zijn dan één jaar.


Hartelijk dank voor uw supersnelle antwoord op mijn eerste vraag en misschien wilt u deze vraag ook nog beantwoorden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Di is over het algemeen een bepaling zodat de langstlevende de vorderingen van de kinderen op grond van een langstlevende testament niet direct hoeft uit te keren bij overlijden van de eerste (degene die het testament heeft gemaakt). De vraag is of dat ook geldt ten aanzien van vorderingen wegens een legitieme portie. Ik ben geneigd dat ontkennend te beantwoorden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.