erfrecht stiefkinderen


18 januari 2010

Vraag nummer: 13362  (oude nummer: 14839)

L.S.
Als uitvoerder van het testament van niet hertrouwde broer die vorig jaar zonder eigen kinderen overleed zijn wij geconfronteerd met zijn stiefkinderen uit zijn laatste huwelijk waarvan echtgenote reeds begin negentiger jaren overleden is. Mijn broer heeft door onenigheden deze kinderen later onterfd en zijn dus in zijn laatste testament niet meer genoemd. Ten tijde van overlijden echtgenote is door hem wel successiebelasting betaald over niet uitgekeerd aandeel van deze stiefkinderen. VRAAG: Moeten wij als uitvoerder deze stiefkinderen meenemen in verdeling en kunnen wij dit betrekken in de opgaaf van successie daar verklaring van erfrecht alleen eigen bloedlijn laat zien?
Uw antwoord zien wij gaarne tegemoet. vriendelijke groet, Evert

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er bij het overlijden van hun moeder sprake was van een langstlevende systeem op grond waarvan de kinderen een vordering kregen op de langstlevende, dan is die vordering (doorgaans) opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Het is dus een schuld van de langstlevende die tot zijn vermogen behoort en in mindering komt op het saldo van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.