vervangende executeur


4 oktober 2004

Vraag nummer: 8696  (oude nummer: 4743)

In het testament van de overledene staat de de executeur-testamentair, tevens erfgenaam, met name genoemd. Deze wordt in het testament verzocht de executie zonder loon uit te voeren. Deze persoon is echter ook overleden. De zoon van deze overleden executeur-testamentair (nu zelf erfgenaam) neemt de taak over, hiervoor gemachtigd door de overige erfgenamen. Machtiging geregeld door een notaris. De machtiging houdt in wel betaling van loon.
Vraag: kan dit of is dit strijdig met de testamentaire wens van de overledene.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mij lijkt dat indien de executeur komt te overlijden hij/zij geen executeur meer kan zijn en de erfgenamen het dan tezamen moeten doen. Besluiten de gezamenlijke erfgenamen één van de erfgenamen een volmacht te geven (al dan niet onder de condities die de gevolmachtigde stelt) lijkt mij dat dat niet strijdig is met het testament. Als je meent dat de gevolmachtigde het niet goed doet, dan moet je om extra informatie vragen en desnoods de volmacht herroepen.

Uiteraard kan ik over de notaris geen oordeel vellen. Fouten kunnen worden gemaakt. Of één en ander aanleiding is om aan de integriteit van de notaris te twijfel lijkt mij wat zwaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.