Verklaring voor kwijting en decharge


20 februari 2013

Vraag nummer: 33678

Ik heb als executeur een erfenis afgehandeld. Ik wil de ergenamen verzoeken als afsluiting mij kwijting en decharge te verlenen voor de uitgevoerde verdeling. Bestaat daar een std formulier opmaak voor en wanneer dit niet het geval is, wat zou minimaal in dit te ondertekenen "rapport" moeten staan?

Antwoord:

Geachte heer,

Een executeur moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Daar staat onder meer in wat tot de nalatenschap behoorde aan activa en passiva, wat er (eventueel) is verkocht (met opbrengst enz) wat er verder aan schulden zijn en wat dus uiteindelijk het saldo is en waartoe iedere erfgenaam dus is gerechtigd.

Deze opstelling zou u voor accoord kunnen laten ondertekenen door de erfgenamen. Indien er gelden overgemaakt moeten worden aan de erfgenamen (al dan niet verminderd met erfbelasting), zou u schriftelijk kwijting kunnen laten geven voor de ontvangst daarvan zodat dat ook vaststaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.