positie ET t.o.v. erfgenaam


27 september 2005

Vraag nummer: 9515  (oude nummer: 6538)

Mijn tante is eind vorig jaar overleden. Enig erfgenaam is een bij testament op te richten

stichting waarin tantes vermogen wordt ondergebracht na afdracht van legaten, belasting enz.

Van dit vermogen worden schenkingen en giften worden gedaan aan kerken en andere goede

doelen. Dit vastgelegd in de statuten van de stichting i.o. onder een artikel. In een ander

artikel staat dat dit artikel ( samen met enkele andere artikelen ) niet mag worden

gewijzigd. Het artikel ( laat zeggen 11 ) waar dit in staat kan valt niet ( genoemd )onder deze regel. In het

bestuur van de stichting zijn bij testament voor de eerste keer aangewezen twee personen en

wel tante's beste vriendin te noemen Mw. Y en de eveneens bij testament aangewezen executeur

testamentair , iemand die vele jaren lang de belastingaangifte van tante heeft verzorgd en werkzaam was in de financiele wereld ( beleggen , projekten e.d. )
Tante's vriendin is niet meer de jongste ( eind jaren zeventig ) en wordt door de ET niet of

nauwelijks betrokken bij de afwikkeling van het testament. Dat kan natuurlijk. Om toch wat

greep op de ET te houden heeft de familie samen met Mw. Y. voorgesteld dat een derde

bestuurslid uit de familie wordt aangesteld. Dit lijkt de familie en Mw. Y. redelijk. ET

weigert dit pertinent. Hij beschouwt dit als een bedreiging van zijn positie en ondermijn

ing van zijn gezag . Ook hebben wij voorgesteld dat ET zijn plaats in het bestuur zou

opgeven . Ook dat weigert ET .Hij beroept zich daarbij voortdurend op het testament van tante. Met een tegenvoorstel komen heeft ET ook niet gedaan. Intussen

groeien over en weer de irritaties om uiteenlopende redenen die ik U zal onthouden ( mocht U

geinteresseerd zijn zie o.a. vraag 6506 en 6508 of zoeken op geschil ) met als gevolg dat het vertrouwen van

zowel Mw.Y. en de familie in deze ET tot een nulpunt is teruggebracht. Mijn vraag : hoe zit

het met de positie van de ET . Deze man wil kennelijk niet worden gecontroleerd , gedraagt zich als een schoolmeester jegens familie en Mw. Y. ,roept te pas en te onpas dat hij ET is en voert een beleid hetwelk op ramkoers richting familie en Mw. Y. ligt. Er is dus een onwerkzame situatie ontstaan binnen de stichting i.o. Mocht Mw. Y. besluiten om uit het bestuur te stappen of komen te overlijden dan heeft ET de handen vrij daar vakatures statutairis vastgelegd dat deze worden ingevuld door het bestuur. Kunnen wij als familie juridische stappen tegen deze man ondernemen of is het in eerste instantie Mw. Y. die aktie moet ondernemen. Klopt juridisch gezien de constructie van de stichting ten opzichte van de ET die voor 50 % ( of misschien wel meer ) verantwoording voor zijn handelen moet afleggen ? En staat de ET juridisch gezien in zijn recht om een bestuurslid af te houden ? In de statuten van de stichting i.o. staat o.a. dat belangrijke besluiten moeten worden genomen met een meerderheid van tweederde van het bestuur dus mag je ervan uitgaan dat het de bedoeling is geweest dat er 3 bestuursleden in de stichting zouden plaatsnemen. Graag Uw advies in deze ingewikkelde en zo langzamerhand ook pijnlijke materie waarbij ik nog lang niet alles heb gemeld.

Antwoord:

Geachte heer,

U geeft zelf al aan dat veel nog niet verteld is. Ik dan dus ook geen goed oordeel vellen. Om u toch niet helemaal in de kou te laten staan het volgende:

De bevoegheid van de executeur is afhankelijk van de inhouding van het testament/codicil waarin hij werd benoemd. We kennen executeurs met verschillende sterren, uiteraard meer sterren betekent meer bevoegheid. Het testament/codicil is daarbij doorslaggevend.

Wat het bestuur betreft zijn de statuten doorslaggevend. Die zouden goed tegen het licht gehouden moeten worden. Daarbij moet dan een standpunt worden ingenomen.

Voor beide kwesties lijkt het mij onontbeerlijk dat u een afspraak maakt met een notaris om één en ander door te nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.