informatieplicht


8 juli 2008

Vraag nummer: 11880  (oude nummer: 11033)

Mijn schoonvader, weduwnaar, is onlangs overleden. Bij testament heeft hij één van zijn twee dochters als enige erfgenaam aangewezen. Tevens heeft hij mij benoemd tot executeur in de ruimste zin. Ik realiseer mij dat ik tot de erfgename informatieplichtig ben en uiteindelijk daar rekening en verantwoording moet afleggen. Maar hoe is dat wettelijk geregeld tot de legitimaris?

Ik ontving van haar daags na de crematie het volgende:
"Ter bepaling van mijn positie om te bezien of ik aanspraak wil maken op de legitieme portie van de nalatenschap van mijn vader, verzoek ik je hierbij het volgende.

Ik ontvang graag de complete boedelbeschrijving vergezeld van bewijsstukken (zoals giro afschriften, kopieën van polissen, overzicht van spaarrekeningen e.d."

Concreet: moet ik aan het verzoek van de legitimaris voldoen?

C.L. Boogaard

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten ben je ook informatieplichtig jegens een legitimaris (art. 4:78 BW).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.