Executeur onbereikbaar


28 januari 2010

Vraag nummer: 13419  (oude nummer: 14903)

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden is onze moeder komen te overlijden.Onze broer is (helaas) hierbij als executeur aangesteld. De onderlinge verstandhouding tussen hem, mijn zuster en mijzelf zijn slecht.

Er is de laatste tijd (maanden) v.w.b. de afwikkeling en status van de nalatenschap geen enkel bericht meer gekomen van hem of de notaris. Mijn zuster en ik hebben de notaris welke is belast met het dossier al zeer vaak verzocht ons van nadere informatie te voorzien. Dit is echter zo slecht opgepakt dat ik er een klachtenbrief over heb gestuurd. Hierop is antwoord gekomen en “in a nuttshell” komt het erop neer dat zij vinden dat zij goed werken maar dat zij de execteur niet tot berichtgeving kunnen dwingen.

Letterlijk: “Wij zullen nogmaals navraag bij hem doen naar de stand van zaken, maar de ik beschikt niet over (machts)middelen om hem te dwingen tot informatieverstrekking.” Ja, de spelling laat te wensen over in deze…..Ik heb in mijn brief al geschermd dat ik de Kamer van Toezicht in zal schakelen indien mijn klacht niet adequaat wordt opgepakt. Dit zal ik ook gaan doen maar dan heb ik de executeur nog niet te pakken.

Wat moet ik nu doen? Welke middelen resten mij/ons? Ik heb zelf inmiddels ook trachten hem te bereiken maar zonder enig resultaat. Het vermoeden bij mijn zuster en mij is dat hij er met een (groot) deel van de boedel en financiele middelen vandaar gaat of is gegaan.

Ik verneem graag van u in deze lastige casus.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van de wet is de executeur verplicht om inlichtingen te geven en zelfs rekening en verantwoording af te leggen (bij einde van zijn beheer). Waar nodig zou via de kantonrechter één en ander mogelijk afgedwongen kunnen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.