ececutair testamentair


12 september 2011

Vraag nummer: 25985

Mijn zus -wed - gehuwd met een weduwnaar uit een eerste huwelijk waaruit 2 kinderen werden geboren verblijft in een verzorgingshuis wegens dementie. Ik ben door de kantonrechter benoemd als bewindvoerder en mentor. Mijn zus is kinderloos gebleven en de overige leden van onze familie zijn allen overleden. Zij en ik (haar broer) zijn de enige overlevenden uit onze familie.
Het is mij bekend dat de stiefkinderen een testament hebben laten maken door mijn zus. Nadien ben ik bij aanvullende notariele akte benoemd tot executarir-testamentair waarin o.m. duidelijk geregeld is dat ik haar nalatenschap regel, aan de voormalige stiefkinderen hun toekomende erfdeel doe toekomen, bevoegd ben haar bezittingen (meubiulair etc) te gelde te maken zonder overleg met de striefkinderen.
Een 2e vraag is, binnen welke termijn moet ik de zaken geregeld en afgehandeld hebben?
Bij voorbaat dank, J.Hendrix.
Mijn vraag: als mijn zus komt te overlijden kan ik dan als executair testamentair haar eerder opgemaakt testament opvragen?

Antwoord:

Geachte heer,

In het testament waarin de benoeming van een executeur is opgenomen staat ook welke bevoegdheden (en verplichtingen) de executeur heeft. Om de uiterste wil uit te kunnen oefenen zal de executeur toch op de hoogte moeten zijn van de inhoud van de (geldende) uiterste wil. Ik raad u aan contact op te nemen met betreffende notaris.

Een 'harde' termijn is er naar mijn weten niet, maar het is voor alle betrokkenen van belang één en ander zo snel mogelijk af te ronden (indien mogelijk).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.