Declaratie executeur


8 september 2011

Vraag nummer: 25964

In de nalatenschap van wijlen mijn vader heeft de executeur (zijn voormalig partner, niet mijn moeder) in de boedelbeschrijving een schuld van 4000 EUR aan haarzelf opgenomen op basis van een mondelinge afspraak met wijlen ons vader. Ook ontbraken diverse spullen in de boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving is gepasseerd bij de boedelnotaris (welke klaarblijkelijk onvoldoende onze belangen als erfgenamen heeft behartigd). Mijn broer en ik (enige erfgenamen) zijn zeer goed op de hoogte van de financiƫle zaken van wijlen ons vader (mijn vader heeft bijna 10 maanden de tijd gehad om alles te regelen alvorens hij overleed). Op de vraag onomstotelijk bewijs te leveren t.a.v. deze schuld heeft de executeur nimmer gereageerd. Uiteindelijk heb ik de boedelnotaris de vraag per brief gesteld. Deze gaf aan dat er geen bewijs was en dat ik de schuld mocht negeren. Mijn broer en ik hebben de executeur verzocht de boedelbeschrijving aan te passen (ook in verband met de ontbrekende spullen), maar zonder resultaat.

De executeur is tevens vruchtgebruikster van de woning. De spelregels (voorschieten recht van successie, onderhoud van de woning, verzekering e.d.) verbonden aan het legaat worden niet nagekomen (ook ondanks herhaaldelijke verzoeken). De executeur heeft kosten die zij in haar rol van vruchtgebruikster had moeten voorschieten, van de ervenrekening (zonder enig overleg) voldaan.

Om kort te gaan: mijn broer en ik hebben ons rechtsbijstand moeten in schakelen. De executeur heeft de kosten voor haar advocaat die zij nodig had in haar rol van vruchtgebruikster opgegeven als onkosten van de nalatenschap en gedeclareerd (en afgeschreven van de ervenrekening).

Kunt u aangeven welke (on)kosten door een executeur in alle redelijkheid dan wel volgens de wet mogen worden onttrokken aan de nalatenschap?

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Lastig om een eenduidig antwoord te geven omdat er wettelijk (Boek 4 over erfrecht) gezien geen algemene regel is over onkostenvergoeding behalve in de omschrijving van de schulden van de nalatenschap: 'kosten van executele'. Dan kom je volgens de rechtsgeleerden uit op algemene termen zoals: 'kosten gemaakt bij de uitoefening van de taak van de executeur'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.