Verwerpen erfenis door minderjarig kind en verwerpen door groep 2 na groep 1


15 januari 2011

Vraag nummer: 14056  (oude nummer: 16338)

Geachte heer van de Griend,

Op 29 december 2010 is mijn zwager overleden (de broer van mijn echtgenoot). Hij had veel schulden en door het ontbreken van een begrafenispolis, is de uitvaart door de Gemeente verzorgd. Mijn overleden zwager heeft als erfgenaam in groep 1 alleen een minderjarig kind (8 jaar oud). De moeder van het kind leeft al jaren gescheiden van tafel en bed. In groep 2 heeft mijn overleden zwager 2 broers (waaronder mijn echtgenoot) en 1 zus als erfgenaam. Er zijn geen ouders of grootouders meer in leven. Niemand is bereid de kosten van de Gemeente voor de uitvaart voor haar/zijn rekening te nemen en iedereen wil de erfenis verwerpen.

Klopt het dat de Gemeente, in de situatie dat iedereen de erfenis verwerpt, alleen op grond van art. 392 BW kan proberen de kosten te verhalen op zijn minderjarig kind? Wat moeten we namens het kind doen om aan de Gemeente aan te tonen dat het kind de kosten niet kan opbrengen? Kan de Gemeente op enige andere grond de kosten proberen te verhalen op eventuele andere erfgenamen? Zo ja, hoe kunnen we dit voorkomen?

Klopt het dat het minderjarig kind alleen de keus heeft de erfenis te accepteren of beneficiair te aanvaarden? Wat moeten we namens het kind doen om te zorgen dat zij de erfenis beneficiair aanvaardt? Wij hebben begrepen dat wij namens het kind moeten aantonen dat er sprake is van hoge schulden, zodat zij vervolgens de erfenis op grond van deze schulden alsnog kan verwerpen. Klopt dit? Gezien de leefsituatie van mijn overleden zwager zijn er geen administratie of andere bescheiden, die wij kunnen overleggen. Hoe kunnen wij dan toch aantonen dat er sprake is van onoverkomelijk hoge schulden?

Zodra het kind de erfenis alsnog verwerpt, komen de erfgenamen in groep 2 aan bod. Betekent dit dat de 2 broers en de zus dan alsnog de erfenis moeten verwerpen? Op welk moment moeten zij dat dan doen? Kan er dan één akte worden opgemaakt, waarin zowel het kind als de 2 broers en de zus tegelijk de erfenis verwerpen? Is er wellicht een andere manier waarop wij tijdig kunnen handelen en de kosten zoveel mogelijk kunnen beperken? Is er een bepaalde termijn waarbinnen een groep de erfenis moet verwerpen? Kan het gebeuren dat door de hele gang van zaken de erfgenamen uit groep 2 te laat zijn met verwerpen? Zo ja, hoe kunnen we dat dan voorkomen?

Als alle erfgenamen uit groep 1 en groep 2 de erfenis hebben verworpen, is groep 3 aan de beurt. Hoe kunnen de familieleden in groep 3 op de meest eenvoudige wijze de erfenis verwerpen?

Het zijn veel vragen en daarom wil ik u vast bedanken voor uw moeite.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente heeft naar mijn weten inderdaad een eigen recht de familie van de overledene aan te spreken, ook al ben je geen erfgenaam. Indien je de kosten voldoet, heb je mogelijk wel weer een vorderingsrecht jegens de erfgenamen.

Namens een kind moet beneficiair aanvaard worden. Als dat niet binnen 3 maanden na overlijden gebeurt, dan wordt er geacht beneficiair te zijn aanvaard. Voor verwerping is toestemming van de rechter nodig.

Je kunt naar mijn mening pas verwerpen als je erfgenaam bent, dus dat zou strikt genomen pas kunnen als de erfgenamen van groep 1 hebben verworpen. Je kunt naar mijn weten gezamenlijk via de notaris of bij de griffie verwerpen. Ik raad u aan even daartoe contact op te nemen met uw notaris en/of met de griffie van de rechtbank.

Voor het overige raad ik u aan een afspraak te maken met uw notaris om één en ander samen door te nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.