opheffing vereffening


7 oktober 2013

Vraag nummer: 35857

Wij hebben opheffing vereffening verzocht ivm grote schuld/weinig baten. Dit is toegewezen, maar nu staat in de beschikking onder het kopje motivering o.a. het volgende:
"Voorts overweegt de kantonrechter nog ten overvloede, dat de baten van de nalatenschap dienen te worden aangewend ter voldoening (zoveel mogelijk) van de nalatenschapcrediteuren conform wettelijke rangregeling."

Dit staat echter niet in de beslissing op het eind van de beschikking.

Moeten we het kleine bedrag wat er aan baten is nu wel uitbetalen aan de schuldeisers (druppel op gloeiende plaat) of kunnen we dit aan een goed doel schenken, wat we eigenlijk dus van plan waren..

Tevens vragen we ons af of we deze beschikking moeten publiceren in de staatscourant e.d. Alle schuldeisers waren inmiddels al opgeroepen en boedelbeschrijving was ook reeds gedeponeerd. Dus veel nut heeft publicatie niet.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik van een afstand niet goed beoordelen, maar mij lijkt dat de rechter aangeeft dat het batig saldo niet 'zomaar' ten goede kan komen aan een goed doel, maar aan de schuldeisers zoals die zijn opgenomen in de wet (art. 4:7 BW) en ook in die volgorde.

De wet geeft voorts aan dat de opheffing van de vereffening op dezelfde wijze als de benoemiong van een vereffenaar. De griffie zou één en ander doorgeven aan het boedelregister. Strikt genomen moet het dan ook worden gepubliceerd in de staatscourant, maar mogelijk zou vermelding in het boedelregister afdoende kunnen zijn. Wellicht een idee om die vraag gewoon voor te leggen aan de Kantonrechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.