Loop ik risico bij de Nederlandse belastingdienst als ik boedelvolmacht teken


13 maart 2012

Vraag nummer: 27735

Deze vraag stel ik omdat ik geen geld heb ontvangen en geen geld wil. Maar er staat en stuk tekst in de boedelvolmacht waar ik niet mee eens ben en dus misschien de fiscus op mijn dak kan krijgen.Zie onder:
BOEDELVOLMACHT De ondergetekende: De heer XXX, niet-ingezetene van Suriname en bezittende de Nederlandse nationaliteit;
verklaart bij deze ONHERROEPELIJK LAST EN VOLMACHT te geven aan: de heer XXX, ingezetene van Suriname en bezittende de Surinaamse nationaliteit; speciaal om hem te vertegenwoordigen en zijn belangen waar te nemen en te behartigen bij de vereffening van de nalatenschappen van: 1. de heer en mevrouw allebei overleden te Paramaribo; te dien einde de nalatenschap zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden en de daarvoor benodigde verklaringen uit te brengen, verzegeling en ontzegeling te verzoeken, daartoe mede te werken en daarbij tegenwoordig te zijn, inventarisaties te verzoeken, het hierna te noemen onroerend goed, te weten: Het perceelland, groot drieduizend negenhonderd negen en negentig, een en negentig/ honderdste vierkante meter (3.999,91 m2), met al hetgeen daarop staat, gelegen in het district Suriname, (1.599,96 m2), deel uitmakende van het perceelland ontstaan uit de samenvoeging van: 1. de allodiale eigendom en het erfelijk bezit van het perceelland, groot vier hectaren (4 ha), deel uitmakende van Serie B van de gronden Welgedacht en de Nieuwe Grond aan het Verlengde Pad van Wanica in het district Suriname, thans district Suriname, en bekend als nummer XXX, welk perceelland op de kaart van de landmeter A.E. Calor de dato een augustus negentienhonderd een en vijftig, vervaardigd naar de kaart van de landmeter A. Currie de dato drie en twintig januari negentienhonderd twee en veertig wordt aangeduid met letters A B C D; 2. het perceelland, groot twee hectaren (2 ha), bekend als nummer zes en twintig b; 3. Het perceelland, groot vier hectaren (4 ha), bekend als nummer 28, welke beide percelen sub 2 en 3 hiervoren genoemd, deel uitmaken van Serie B van de gronden Welgedacht en De Nieuwe Grond aan het verlegde Pad van Wanica in het district Suriname;
te verkopen, aan zichzelf, aan derden of aan rechtspersonen, hetzij uit de hand of in het openbaar, daartoe zonodig rechterlijke machtiging of rechterlijk bevel aan te vragen, de verkoopvoorwaarden te regelen, het verkochte te leveren, de kooppenningen van verkochte goederen, zomede alle uitstaande gelden in der minne en in rechten in te vorderen, die te ontvangen en daarvoor te kwiteren, in de opheffing en doorhaling van hypothecaire en andere in- of overschrijvingen en verbanden toe te stemmen, rechten, lasten en schulden te voldoen, legaten te ontvangen of af te geven, met een ieder af te rekenen en de zaken te vereffenen, rekeningen goed of af te keuren, rekening en verantwoording, inzage en afgifte van papieren en stukken te vorderen en te geven, alle dadingen aan te gaan en akkoorden te treffen, cessies te doen, voorts met medebelanghebbende(n) over te gaan tot scheiding en verdeling van de boedel en de voormelde nalatenschappen, die in rechten te vorderen, daarbij inbreng en verrekening te doen vorderen en te regelen, met onderling goedvinden de zaken aan te wijzen, welke in ieders aandeel zullen vallen of kavelingen te maken en de toedeling daarvan te doen bepalen, de zaken aan de lastgever toegewezen tegen een andere kaveling of tegen sommige zaken in een ander kaveling begrepen, te ruilen; te dier zake executeurs, bewindvoerders en mede-erfgenamen kwijting en decharge te geven, schatters, deskundigen, bewaarders, notarissen en procureurs te benoemen of te kiezen of aan te stellen, eisende en verwerende in rechten op te treden, hoger beroep of cassatie te verzoeken, vonnissen uit te voeren of te betwisten; de nodige akten en stukken te passeren, te tekenen en in te leveren en alles verder te doen of te laten geschieden wat nodig, nuttig of gewenst mocht zijn, alles met de macht van substitutie geheel of ten dele. Voorts verklaart ondergetekende dat de koopsom reeds is ontvangen van de gemachtigde voor zijn aandeel in de gemelde nalatenschap van de erflaters voornoemd waarvoor kwijting bij deze en derhalve geen belang meer heeft daarin en naar aanleiding daarvan deze onherroepelijke volmacht is verleend. Deze volmacht is ook na de dood van de volmachtgever geldig en kan rechtsgeldig ingeroepen worden tegenover de erfgenamen van de volmachtgever.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een boedelvolmacht wordt afgegeven door een erfgenaam, dus daarmee staat het erfgenaamschap vast. Indien er sprake is van erfgenaamschap zal ook vastgesteld zijn welk recht van toepassing is. Tevens zal dan mogelijk vastgesteld kunnen worden welk fiscaal recht van toepassing is.
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een boedelvolmacht dan raad ik u aan de notaris te vragen deze aan te passen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.