bankafschriften


24 januari 2012

Vraag nummer: 27284

ben ik verplicht om als executeur iemand die onterfd is inzage te geven in de bankafschriften ,of kan ik hem verwyzen naar de desbetreffende bank waar hy zelf de kosten dan moet betalen voor inzage.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Iemand die onterfd is heeft in beginsel geen recht op inzage in de samenstelling van de nalatenschap. De executeur is verplicht aan een erfgenaam inlichtingen te geven omtrent de uitoefening van zijn taak. Als je bent onterfd, dan ben je echter geen erfgenaam.
Dat kan anders zijn indien de onterfde erfgenaam een legitimaris is. Op grond van de wet heeft een legitimaris (iemand met een legitieme portie)recht op inzage (ook ten opzichte van een executeur)en afschriften van alle bescheiden die voor de berekening van zijn aanspraak van belang zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.