Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Voorlopige vrijgave lichaam slachtoffer (beslag op lichaam en herbestemming)

28 november 2002

Vraag nummer: 1686 (oude nummer: 2052)

Mon Feb 25 14:18:55 2002

Geachte Meneer W. van der Putten.

Enige dagen geleden had ik U een vraag gesteld in verband met vervoer naar het NFI te Rijswijk. Uw uitstekende antwoord heb ik doorgeven aan de familie en ze zijn U zeer erkentelijk. Maar nu de volgende vraag;
Het lichaam van het slachtoffer is verleden week woensdag vrijgegeven voor begravenis omdat de verdachte tot nu toe nog niet heeft bekend. Dit houdt in dat de familie die graag een crematie hadden gehad en na de verplichte maand asrust een asdeling zouden hebben willen doen om zo een tastbare herinnering te hebben. STEL; de dader is bekend of wordt bekend kan dan alsnog het O.M toestemming verlenen tot crematie. Of anders: kan nadat de normale periode van 10 jaar grafrust alsnog buiten het O.M om een crematie plaatsvinden. Of moet het O.M a l t i j d toestemming verlenen.
Hedenmiddag rond 14:00 heeft de begravenis plaats gevonden.
Bijvoorbaat dank voor Uw moeite; Albert Bolink

Antwoord:

Mon Feb 25 22:59:47 2002

Geachte heer Bolink,

Voor het alsnog cremeren van een overledene hoeft geen 10 jaar na de begrafenis gewacht te worden.
Het kan ook tussentijds. Er is dan wel 1) verlof van de burgemeester en 2) toestemming van de officier van justitie nodig.

Het verlof van de burgemeester wordt in de regel verstrekt als de aanvraag wordt gedaan binnen 2 maanden na de begrafenis (of pas na 10 jaar nadien). In deze zaak lijkt het mij van belang dat als de familie alsnog crematie wenst, zij zo spoedig mogelijk een schriftelijk verzoek tot opgraving bij de burgemeester deponeert. De opgraving kan plaatsvinden zodra Justitie het lichaam definitief vrij geeft; Justitie zal dan ook geen bezwaar tegen crematie hebben. Het is evenwel zaak, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, om zo spoedig mogelijk een verlof tot opgraving bij de burgemeester in te dienen en uit te leggen dat crematie nog niet mogelijk was door de claim van Justitie.

Een andere vraag is, wie de extra kosten zou moeten betalen. Dat er niet gecremeerd kon worden, lag aan Justitie. Maar Justitie deed dat zelf niet voor de lol, maar omdat een misdrijf in het spel is en zij moet voorkomen dat mogelijk bewijsmateriaal en sporen verdwijnen.
Ik denk overigens dat de zaak iets anders ligt dan dat u zegt (of waarschijnlijk aan u verteld is); ik kan me niet voorstellen dat het iets te maken heeft met de vraag of de dader heeft bekend of niet. Op een bekentenis alleen wordt een verdachte ook nimmer veroordeeld, er moet altijd ander bewijs zijn. Zoals bijvoorbeeld bepaalde sporen aan het lichaam. En ik denk dat het Justitie hier om het andere bewijs gaat.

De kosten van een uitvaart komen normaal voor rekening van de familie. De rechter redeneert in de regel dat men die kosten toch altijd al zelf heeft, als het niet nu is, dan later. Maar nu komen er opgravingskosten bij en een tweede uitvaart/crematie. Mij lijkt dat de familie die kosten kan verhalen.
Wellicht is het denkbaar dat ze voor rekening van Justitie komen, omdat de primair gewenste vorm van lijkbezorging, crematie, niet mogelijk was als gevolg van het strafrechtelijk onderzoek. Maar anders voor rekening van de dader, want door diens handelen kan Justitie niet toestaan dat het lichaam definitief wordt vrijgegeven.
Ik zou, als ik de familie was, zowel bij de dader als bij Justitie een claim voor de kosten van opgraven en crematie (of van opgraven en de kosten van de niet gewenste begrafenis en het graf) neerleggen.
Wellicht is het raadzaam dat de familie hierover een advocaat raadpleegt. Maar men moet er in ieder geval niet te lang mee wachten.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 februari 2002

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder