Kosten grafsteen en uitvaart (ex-vrouw, wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige erfgenamen, weigert te betalen)


12 april 2003

Vraag nummer: 2166  (oude nummer: 2573)

Sat, 12 Apr 2003 07:06

Geachte heer,

Mijn broer is in november 2002 overleden. Hij liet 2 minderjarige kinderen achter uit zijn vorige huwelijk. Hij heeft zelf samengewoond met een vriendin met wie hij geen samenlevingscontract had. De verstandhouding met zijn ex-vrouw was ronduit slecht. Ook wij als familie hadden een slechte verstandhouding met haar. Twee maanden nadat mijn broer overleed, ben ik samen met 1 van zijn kinderen naar een notaris geweest om de afwikkeling van zijn nalatenschap conform de geldende procedure te laten regelen. Hierbij heb ik de benodigde gegevens alsmede de nog te betalen rekeningen van de uitvaart en grafsteen in copie afgegeven. De notaris heeft hierop zijn ex-vrouw (wettelijke vertegenwoordigster van de minderjarige kinderen) schriftelijk benaderd om e.e.a. te bewerkstelligen. Gebleken is dat zij ontkent een schrijven alsmede een rappel van de notaris te hebben gehad. Mij is door de notaris te kennen gegeven dat hij verder niets kon doen. Aangezien ik de opdrachtgever ben geweest van de uitvaart en de vriendin van mijn broer op papier heeft getekend voor de kosten van de grafsteen, hebben wij op advies van de uitvaartverzorger contact opgenomen met de bank alwaar mijn broer zijn (geblokeerde rekening) had lopen. De bank vertelde dat zij de nota's zouden uitbetalen. Men verzocht vervolgens langs te komen met de benodigde stukken. Aan dat verzoek is gevolg gegeven. Echter aldaar werd ons medegedeeld dat de rekening al een poos geleden was opgeheven en al het door diverse instanties gestorte geld was overgeheveld naar een andere rekening. De bank deelde ons mede dat hierbij door de wettelijke vertegenwoordiger een verklaring van erfrecht is getoond op grond waarvan de bank het saldo heeft overgemaakt en de rekening van mijn broer heeft opheven. Er dienen nog 2 rekeningen (grafsteen/uitvaart) betaald te worden en dat geld dient van de nalatenschap te komen. Aangezien de verstandhouding met de ex-vrouw ronduit slecht is, is elk contact hierover met haar gedoemd om te mislukken. Wat adviseert u ons? Moeten wij een advocaat in de arm nemen om de ex-vrouw ertoe te bewegen om de rekeningen te betalen? Wie betaalt de kosten hiervan?

Vriendelijke groet.

Mevr. Bender

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U en de vriendin van uw broer zijn opgetreden als zaakwaarnemer. U hebt er recht op dat de door u beiden gemaakte kosten worden betaald uit de nalatenschap door de erfgenamen, dus de kinderen. De wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige kinderen moet e.e.a. dan feitelijk uitvoeren.

De notaris heeft de wettelijk vertegenwoordiger correct op deze verplichting geattendeerd. Maar méér dan attenderen kan de notaris niet doen.

Overigens verbaast mij het verhaal dat de bank genegen zou zijn om de rekeningen uit te betalen, als de rekening van uw broer nog bestaan zou hebben. Een bank kan dat nooit doen zonder instemming van de erfgenamen, althans mag dat niet doen.

Ik zou in uw geval uw voormalige schoonzus zelf aanschrijven en een copie van de nota's sturen, onder verwijzing naar de brief van de notaris en met de opmerking dat volgens de wet deze kosten voor rekening van de nalatenschap komen. En dat, als de kosten niet binnen 4 weken vergoed zijn, u zich helaas genoodzaakt ziet om voor haar rekening en risico een advocaat in te schakelen. Die brief zou ik aangetekend sturen, met een copie per gewone post, zodat ze hem ook krijgt als ze geen aangetekende stukken zou aannemen. En dan even afwachten. En gebeurt er niets, dat wil zeggen, komt er geen betaling, dan zit er niets anders op dan om inderdaad een advocaat in de arm te nemen. Ook als uw voormalige schoonzus met allerhande verhalen zou komen dat en/of waarom ze niet wil betalen: geen gezeur, naar de advocaat.

De kosten van een advocaat komen in principe voor eigen rekening (ondanks een dreigement dat ze voor rekening van de schoonzus, eigenlijk de kinderen, komen). Maar ja, u hebt geen keus. Overigens hebt u met het verlopen van de tijd wel recht op rente over het bedrag. De wettelijke rente is 7%. Als het maar lang genoeg duurt, kunt u de kosten van de advocaat feitelijk wegstrepen tegen de rente.
Ik verwacht trouwens geen torenhoge rekening van een advocaat in een zaak als deze: juridisch is alles zo klaar als een klontje en het kan niet anders, dan dat uw voormalige schoonzus uiteindelijk over de brug komt.

Terzijde nog het volgende. U kunt, als u geen reactie op uw brief krijgt, ook besluiten om (nu) geen advocaat in de arm te nemen. Op het moment dat de kinderen van uw broer meerderjarig worden, zijn zij zelf aansprakelijk. U moet dan de verjaring (vóór 5 jaar, dus uiterlijk oktober 2007) stuiten, door een (aangetekende) brief te schrijven. Dan kunnen de kinderen later de rekening alsnog betalen, samen met een pittig bedrag aan rente. Voor dat laatste aspect kunnen ze dan hun moeder bedanken.

mr W.G.H.M. van der Putten

13 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.