Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Volledige aftrek begrafeniskosten door fiscale partner


4 november 2008

Vraag nummer: 5827  (oude nummer: 11602)

Mijn vrouw is dit jaar overleden.Wij waren in Gemeenschap van Goederen gehuwd.
Ik behoud het eigendom en beheer van de gehele nalatenschap Maar ik heb 2 volwassen kinderen die wettelijk een vordering op mij hebben gekregen vanwege hun erfdeel.Bij de vaststelling van dat erfdeel zijn zoals gebruikelijk de begrafeniskosten van de totale inboedel in mindering gebracht.
Ik heb alle begrafeniskosten betaald. Mag ik nu ook de totaalsom bij mijn aangifte Inkomstenbelasting over 2008 in mindering brengen ?

Antwoord:

Ja, u mag de totale kosten van de begrafenis bij de aangifte Inkomstenbelasting opgeven als buitengewone uitgave. Dus aftrekken.

(In theorie is het zo dat iedere erfgenaam een eigen deel moet betalen, maar dat moet u vergeten. U betaalt het uit de boedel en u mag dan gewoon het totaal aftrekken.
Alleen als u de nalatenschap zou verdelen en iedere erfgenaam een stukje van de kosten uit zijn eigen erfdeel zou betalen, zouden die erfgenamen niet allemaal recht op aftrek hebben. Maar zo moet men het niet doen en zo hebt u het niet gedaan. En u kunt zich altijd beroepen op de morele verplichting die u als echtgenoot hebt.)

Voor de volledigheid geven we onderstaand nog even de volledige tekst van de toelichting van de Belastingdienst:

Uitgaven voor een begrafenis of crematie kunt u onder bepaalde voorwaarden meetellen als buitengewone uitgaven.
U mag niet meer meetellen dan gebruikelijk is voor een begrafenis of crematie. En u mag alleen dat deel van de uitgaven meetellen dat in verhouding staat tot uw civielrechtelijk aandeel in de nalatenschap. Dus als u bijvoorbeeld recht hebt op eenderde van de nalatenschap, kunt u maximaal eenderde van de uitgaven voor de begrafenis of crematie meetellen. U kunt meer aftrekken als u moreel verplicht was om een groter deel van de kosten te betalen. Voorwaarde is dan wel dat u de kosten niet op de andere erfgenamen verhaalt. Vergoedingen door bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij moet u aftrekken van de uitgaven. Een hogere aftrek is niet mogelijk bij een wettelijke verdeling volgens het erfrecht.

U kunt de uitgaven meetellen die u hebt gedaan voor het overlijden van uw fiscale partner, uw kind of het kind van uw fiscale partner.
Voorwaarde is wel dat die kinderen jonger waren dan 27 jaar.

Ook de uitgaven die u bij leven hebt gedaan voor uzelf, zoals de premie voor een begrafenis- of crematieverzekering in natura, kunt u meetellen. Uitgaven die na het overlijden zijn gedaan, tellen alleen mee bij de eventuele fiscale partner.

U mag geen uitgaven meetellen die u had voor bijvoorbeeld uw (schoon)ouders, broer of zus.

De volgende uitgaven mag u meetellen:
– de begrafenis of crematie en de uitvaartdienst;
– de premie of koopsom aan een begrafenis- of crematieverzekeraar die de uitvaart verzorgt. Er mag dan geen recht op restitutie bestaan van de premie of de koopsom;
– advertenties, rouwkaarten, dankbetuigingen en portokosten;
– reis-, verblijf- en telefoonkosten naar aanleiding van het overlijden;
– bloemen of een krans;
– koffie, thee of een eenvoudige maaltijd op de dag van de begrafenis of crematie voor diegenen die de plechtigheid bijwoonden;
– grafrechten, tenzij er tijdens het leven van de verzekerde ook premierestitutie mogelijk is of de rechten overdraagbaar zijn;
– de grafsteen en grafbedekking of -beplanting;
- de reis- en verblijfkosten in verband met de terminale ziekte van uw fiscale partner of kind jonger dan 27 jaar die in het buitenland verblijft.

De volgende uitgaven mag u niet meetellen:
– grafonderhoud;
– een herbegrafenis;
– het verlengen van grafrechten;
– de premie voor een uitkering in geld (een risicoverzekering of levensverzekering), ook niet als u dat geld gebruikt om de begrafenis of crematie te betalen;
– successierecht, notariskosten en boedelkosten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE