Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Facetten toetsen vergunning inrichten bewaarplaats voor urnen


21 mei 2012

Vraag nummer: 28314

Geachte heer van der Putten,

Op grond van een vraag van een private partij aan welke eisen men moet voldoen voor het inrichten en beheren van een bewaarplaats voor urnen rijst bij onze gemeente de volgende vraag (62 lid 1 onder c Wlb juncto 64 lid 1 Wlb) : welke facetten moeten wij beoordelen in de vergunningsaanvraag, zijn wij daarin vrij of moeten daarin de verplichtingen als gesteld in 65, 66 Wlb ?
Of heeft u zelf tips of suggesties om in de voorschriften/toetsingscriteriabij de vergunning op te nemen.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
R.Hagedoorn

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan ze eerlijk gezegd niet bedenken. Bij een begraafplaats heb je te maken met diepte van het grondwater, grondsoorten en andere technische eisen. Bij de vestiging van een crematorium moet je o.a. technische eisen stellen aan de installatie. Maar bij een urnenbewaarplaats zie ik geen vergelijkbare technische eisen die voortvloeien uit het eigen karakter van de bewaarplaats.

Men kan urnen bewaren in een muur of in een gebouw, maar ook in een graf in de grond. Het verschil tussen een urnenbewaarplaats en een gewone begraafplaats is dat op de eerste locatie geen overledenen mag begraven. Dat betekent meteen dat er niet aan eisen voldoen hoeven worden die voor begraafplaatsen gelden.

Ik kan mij best voorstellen dat de specifieke beoogde locatie van een urnenbewaarplaats tot nadere eisen kan leiden, bij voorbeeld ten aanzien van (bescheiden) parkeervoorzieningen. Maar in het algemeen zijn ze mijns inziens niet aan te orde.

Wat wel aan de orde is, is dat de vestiging van een urnenbewaarplaats moet passen binnen het bestemmingsplan, dan wel dat het bestemmingsplan aangepast zal moeten worden. Maar hoe en wat en waarom hangt ook weer van de locatie af. Ik kan mij best voorstellen dat een urnenbewaarplaats kan passen op een locatie met maatschappelijke doeleinden of andere dienstverlening. Maar dat hangt van de definitie van dit begrip en andere begrippen in het bestemmingsplan af.
Dat het college van burgemeester en wethouders bij de verlening van de vergunning als bedoeld in lid 1 van artikel 64 Wlb moet letten op het aspect van de ruimtelijke ordening, blijkt ook uit de bepaling van lid 2 van artikel 64 dat beroep bij gedeputeerde staten mogelijk is. RO-toezicht is een typisch provinciale taak.

Ik zie geen enkele reden om eisen zoals genoemd in de artikelen 65 en 66 op te nemen in een vergunning. Deze wettelijke bepalingen gelden immers al. Dat een gemeente in een vergunning zou voorschrijven dat een vergunninghouder zich aan de wet moet houden, is ook een beetje een vreemde zaak. Dat moet sowieso al en is dus overbodig. Je krijgt bovendien een juridisch probleem in het geval dat een vergunninghouder dat niet zou doen: moet een gemeente dan landelijke wetten handhaven? Kan een vergunninghouder bezwaar en beroep aantekenen tegen de eis dat hij de wet moet volgen? Strikt genomen wel, maar dat is natuurlijk allemaal zinloos.

In het algemeen zie ik geen nut of noodzaak van het formuleren van eisen die eigenlijk geen functie hebben. Als een urnenbezwaarplaats binnen de kaders van het bestemmingsplan past, kun je in veel gevallen al klaar zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE