Weigering verstrekken openbare gegevens crematorium


1 januari 2004

Vraag nummer: 2772  (oude nummer: 3669)

Geachte Heer Van der Putten,

In uw antwoord nr 1966, ivm het recht afscheid te nemen van een reeds gecremeerde vader, zegt u onder meer:
"Het crematorium moet meewerken om de vereiste informatie te geven. De bestemming van de as is namelijk openbaar. dwz iedereen mag vragen en moet antwoord krijgen op de vraag wat er met de as is gebeurd. Dat is wettelijk gegarandeerd".
Inmiddels heb ik (hoop ik) de van toepassing zijnde wettekst gevonden, Wet op de lijkbezorging Hoofdstuk IV art 50 (?)
Mijn (gescheiden) broer is pas ná crematie van zijn dochter, op de hoogte gesteld (via antwoordapparaat) en mag van de ex-vrouw, tevens opdrachtgever, niet weten waar de as van zijn kind is.
Ook het crematorium wil deze informatie niet geven.
Ik heb de betreffende wettekst uitgeprint, kan ik hiermee naar het crematorium stappen?
Hoe moet ik dit aanpakken?

Vast hartelijk dank voor de voor ons zo belangrijke informatie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Inderdaad zegt artikel 50 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) dat bepaalde gegevens in een register moeten worden vastgelegd en dat die gegevens openbaar zijn. Wélke gegevens moeten worden vastgelegd staat in artikel 10, eerste lid, van het Besluit op de lijkbezorging (Blb).
De tekst van het Blb is te vinden op de site Professioneel (via de home-page van Uitvaart.nl). Maar ik heb artikel 10 lid 1 alvast geknipt en geplakt:

Artikel 10
1. Het register, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet vermeldt:
a. de naam en voornamen van de overledene, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden, alsmede het registratienummer van de asbus, dan wel, in het geval van een doodgeborene, de naam, datum en plaats van geboorte, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de bestemming die aan de as is gegeven;
c. de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven;
d. de plaats van bestemming van de as;
e. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld;
f. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming zal plaatsvinden.

Deze gegevens moet het crematorium dus aan iedereen verstrekken, die er naar vraagt.

Ik zou het crematorium aanschrijven, wijzen op artikel 50 Wet op de lijkbezorging en artikel 10 Besluit op de lijkbezorging, vragen wat er met de as is gebeurd en waar de asbus is. Ik zou ook vragen om binnen een redelijke termijn te reageren, bijvoorbeeld 4 weken.
Stel dat men zou blijven weigeren om de informatie te verstrekken - wat ik overigens niet verwacht - dan kunt u op verschillende plaatsen met klachten terecht. Ook als het onredelijk lang duurt; men behoort die gegevens onder handbereik te hebben. Iedereen die belt moet men het zeggen en kunnen zeggen; dat is het gevolg van de openbaarheid. Maar ik zou het zelf liever zwart op wit zien dan via de telefoon horen.
Maar wat als u niets hoort? Als het crematorium deel uitmaakt van een grote organisatie, zou ik de directie van die grote organisatie aanschrijven. U kunt ook een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (zie elders op deze site). En het niet verstrekken van de informatie is ook nog eens strafbaar op grond van artikel 81 Wet op de lijkbezorging. Alleen, u kunt wel aangifte doen van een strafbaar feit, maar daarmee hebt u de gewenste gegevens nog niet. Wel, als u de directie aanschrijft of de Ombudsman inschakelt.

Overigens kan het zo zijn dat de gegevens van het crematorium u ook geen zekerheid geven omtrent de huidige verblijfplaats van de as. Stel dat de asbus aan de moeder is meegegeven, dan is niet zeker wat die er mee gedaan heeft. Wanneer de asbus op een begraafplaats is bijgezet, kan de as later weer zijn verwijderd. Maar in dat geval behoort de houder van die begraafplaats u weer verder te kunnen helpen, want ook hij moet een register houden (artikel 65 Wlb en artikel 10, tweede lid, Blb). In ieder geval is de informatie van het crematorium een stapje op weg.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn