Regelgeving milieuaspecten crematoria


7 augustus 2002

Vraag nummer: 874  (oude nummer: 1199)

Wat zijn de regels waaraan een crematorium moet voldoen voor wat het milieu betreft ? Denk aan minimale afstand van bebouwde kom, uitstoot van schadelijke stoffen, controle op uitstoot etc.

Antwoord:

U vraagt aan welke milieu-regels crematoria moeten voldoen. U denkt daarbij aan de minimale afstand tot de bebouwde kom, uitstoot van schadelijke stoffen, controle op uitstoot etc. Er zijn geen landelijke direct verbindende regels voor de milieu-aspecten rond aanleg, inrichting en werking van een crematorium.

Gemeenten kunnen echter in een vergunning als bedoeld in de Wet mlieubeheer (Wm) de nodige voorschriften opnemen. De Inspectie van de volksgezondheid voor de milieuhygiƫne heeft in 1993 een boekje gepubliceerd, de Inspectie-richtlijn lijkbezorging, waar een aantal aanbevelingen in staan. Deze deels in de vorm van model-voorschriften geformuleerde aanbevelingen kunnen (niet: moeten) door gemeenten worden overgenomen in hun vergunningen.
Enkele voorbeelden van aanbevelingen zijn de volgende.
Je mag de aanwezigheid van een crematorium niet in de omgeving kunnen ruiken en er mag geen zichtbare rook uit de schoorsteen komen. Op het terrein moet de privacy van de bezoekers gewaarborgd zijn. De omgeving mag een grote hinder hebben van het bestemmingsverkeer. Op het terrein moet voldoende parkeergelegenheid zijn. Als er een strooiveld wordt aangelegd, moet dat voldoende groot zijn voor een bepaald aantal verstrooiingen. De wijze van verbranden, de samenstelling en afvoer van rookgassen en de te gebruiken installaties moeten voldoen aan eisen zoals die krachtens de Wm gesteld kunnen worden. De lokatie van een crematorium, de afstand tot andere gebouwen etc. is een zaak van ruimtelijke ordening, die de gemeenteraad in dat kader moet afwegen in een bestemmingsplan vastlegt.

Een exemplaar van de Inspectie-richtlijn is op te vragen bij de regionale inspecties (die meestal in de provinciale hoofdsteden zijn gevestigd) of bij de afdeling Voorlichting van het ministerie van VROM in Den Haag.
De tekst is ook te vinden in de bundel Wet op de lijkbezorging van uitgeverij Vermande en in het 1e supplement (!) van de uitgave Wet op de lijkbezorging van de Editie Schuurman & Jordens van uitgeverij WEJ Tjeenk Willink. Deze laatste uitgave is in veel bibliotheken te vinden.
U kunt voor een voorbeeld van een vergunning ook informatie vragen bij gemeenten die crematoria binnen hun grenzen hebben. En waarschijnlijk zijn ook crematoria niet te beroerd om u hierover te informeren. U zou contact op kunnen nemen met crematoriumhouders, van wie u ook (e-mail)adressen binnen Uitvaart.nl vindt.

mr W.G.H.M. van der Putten

13 juli 1997

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.