Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afgifte asbus binnen wettelijke bewaartermijn van 1 maand


19 november 2003

Vraag nummer: 2662  (oude nummer: 3422)

Als houder van een crematorium wordt mij gevraagd een asbus mee te geven aan een uitvaartondernemer ter bijzetting op een begraafplaats in Belgie. Dit zou moeten gebeuren direct de dag na de uitvaart. Reden voor mij om ontheffing aan de OvJ te vragen. Deze liet weten dat hier helemaal geen toestemming voor nodig is en dat ik zondermeer de asbus aan een uitvaartondernemer mag meegeven.
1. Hoe moet ik m.b.t. deze vraag artikel 59 interpreteren. M.i. staat er in lid 1 dat de asbus 30 dagen bewaard moet worden. In lid 2 staat ..... "vervolgens"..... hetgeen naar mijn mening impliceert dat eerst aan lid 1 voldaan moet worden.
2. Doe ik er als houder van een crematorium goed aan een asbus binnen de termijn mee te geven wanneer ik niet weet of betreffende ondernemer inderdaad eveneens houder van een begraafplaats is.
3. Volstaat in zo'n geval het laten tekenen voor ontvangst van een asbus waarmee de verantwoordelijkheid overgedragen wordt aan de uitvaartondernemer of is dit een vorm van struisvogelpolitiek.

m.vr.gr.
E. v.d. Kerkhof

Antwoord:

Geachte heer Van de Kerkhof,

Uw interpretatie van artikel 59 Wlb is juist. Pas na een maand mag een asbus naar het buitenland worden getransporteerd; een kortere termijn is mogelijk met ontheffing van de Officier van Justitie (lid 4 van artikel 59).
Als een OvJ zegt dat geen ontheffing nodig is dat u zonder meer de asbus aan een uitvaartondernemer mag meegeven, dan heeft hij/zij de wet niet gelezen of is zijn/haar bril beslagen. Hoe dan ook, het klopt niet. Mijn reactie zou dan zijn “Ach, zet u dat dan even met een paar regeltjes op de fax.” Want óf er wordt een ontheffing afgegeven, óf men moet zwart op wit verklaren dat geen ontheffing nodig is. In beide gevallen kunt u dan de asbus meegeven. Ik zou geen genoegen nemen met een telefonische mededeling, want bij eventuele problemen ligt de verantwoordelijkheid dan bij u.

Ik heb het ook wel eens aan de hand gehad met een verlof tot opgraving. Volgens sommige gemeenten is dat niet nodig na 10 jaar. Volgens mij (en de wetgever) wel. Maar als ze dat niet nodig vinden, wil ik dat ook wel zwart op wit zien. Een enkeling bedenkt zich dan en geeft alsnog verlof, maar anderen hebben op papier gezet het niet nodig te vinden. Da's mij ook best, want het ontbreken ervan is dan niet meer mijn verantwoordelijkheid.

Ik zou de persoon die een asbus in ontvangst neemt, altijd daar voor laten tekenen. Ongeacht of het binnen of na een maand is. Maar de handtekening van de ontvangende persoon ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid om de wet en de termijn van een maand in acht te nemen. Wél de fax van de OvJ. Als deze weigert om óf ontheffing te verlenen óf een fax te sturen dat het niet nodig is, zou ik in uw plaats een formele klacht indienen. U kunt niet zonder een (schriftelijke) verklaring van de OvJ binnen een maand een asbus afgeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE