Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geschil bij asbestemming; hoe te handelen?

12 september 2007

Vraag nummer: 4961 (oude nummer: 9703)

Is de wet duidelijk hoe te handelen bij een geschil over de asbestemming.
Ik kan hier geen artikel over vinden
MVG E. van den Wijngaard

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen bepalingen, in geen enkele wet, over hoe men een geschil moet oplossen. Simpelweg omdat er veel te veel verschillende soorten geschillen kunnen zijn. Het hangt vaak van vele details af om te bekijken wie er gelijk heeft en waarom. Dat is onmogelijk om te beschrijven.

Maar de Wet op de lijkbezorging geeft wel een duidelijk handvat voor een geschil. Al staat er niet "Voor het geval er onenigheid is met anderen, is de opdrachtgever degene diet beslist". De wet formuleert dat neutraler en abstracter, maar het komt op hetzelfde neer. In artikel 18 staat:
>1. In de lijkbezorging wordt voorzien door degene, die het in artikel 11 bedoelde verlof aanvraagt, dan wel door degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
2. Onder lijkbezorging wordt voor de toepassing van deze paragraaf begrepen het geven van bestemming aan de as van een verbrand lijk.<
Uit het tweede lid blijkt, in combinatie met het eerste lid, dat de persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie ook mag zeggen wat er met de as moet gebeuren. Alleen moet men zich houden aan de (vermoedelijk) wens van de overledene.

Wat betekent dat voor de praktijk? Dat de persoon die opdracht gaf voor de crematie het in principe voor het zeggen heeft. Wanneer een ander meent dat de opdrachtgever onjuist handelt, bijvoorbeeld omdat het in strijd met de wens van de overledene is, kan hij de opdrachtgever daar op aanspreken. Luistert die niet, dan kan de ander een advocaat inschakelen en zonodig een rechtszaak beginnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar naar Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder