Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten asbus in eigen graf (termijnen)


9 november 2009

Vraag nummer: 7070  (oude nummer: 14314)

Geachte heer Van der Putten,

Een vraag over het bijzetten van een asbus in een kelder.
De familie wil een asbus bijzetten in een kelder. Het gebruiksrecht van de kelder loopt tot 2016. De beheerder van de begraafplaats stelt dat de kelder voor de bijzetting verlengd moet worden tot 2036. De reden hiervan is volgens hun dat de asbus 20 jaar moet blijven bewaard. Zij kennen alleen een verlenging met 10 jaar vandaar het dubbele. Ik ben het met hen niet eens. Volgens mij is de verplichting om een asbus te bewaren alleen voor het crematorium. De opdrachtgever mag een maand na de crematie een bestemming geven. Is deze bestemming eenmaal gegeven dan de opdrachtgever deze wijzigen. Misschien moet de beheerder van de begraafplaats wel vooraf een afspraak maken wat te doen met de asbus als de rechten van het graf aflopen.
Dan nog de verlening met 20 jaar. Volgens mij mag de directie van een begraafplaats een graf uitgeven voor bepaalde duur in de wet wordt geen termijn genoemd. Na het verstrijken van deze termijn mag er volgens mij alleen maar verlengd worden met maximaal 10 jaar. De beheerder van de begraafplaats zegt ook nog dat de termijn van het bewaren van de asbus in de nieuwe wet wordt verkort. Dit zou 10 jaar worden. Omdat ik denk dat het niet veel uitmaakt voor dit geval heb ik me daar nog niet in verdiept, is dit zo?
Concrete vraag is; Kan de begraafplaats de asbus ook bijzetten zonder dat er nu het gebruiksrecht wordt verlengd? Wat mag de begraafplaats doen met de asbus als in 2016 het graf dan vervalt? Kan de begraafplaats de rechthebbende nu een bestemming voor na het verstrijken van de termijn laten tekenen? Mag er tussentijds meer dan 10 jaar worden verlengd? De meeste begraafplaatsen verlengen tot aan de maximale grafrust termijn. Dit dit dan niet persé nodig?

Erik

Antwoord:

Geachte heer,

Een asbus kent niet zoiets als een termijn van grafrust, zoals een kist met een overledene die 10 jaar in een graf moet rusten.
Het is inderdaad wel zo dat een asbus pas na 20 jaar geruimd mag worden. In de herziening van de Wet op de lijkbezorging die waarschijnlijk begin volgend jaar van kracht wordt zal die termijn in 10 jaar worden gewijzigd. Maar de rechthebbende op de ruimte waar de asbus staat, mag gedurende die 20/10 jaar altijd een andere bestemming aan de as geven. De as kan bijvoorbeeld thuis worden bewaard of alsnog worden verstrooid. Maar alleen als de rechthebbende dat wenst, niet als de beheerder dat wenst.

Niet alleen de houder van een crematorium, maar ook de houder van een begraafplaats moet een eenmaal aan hem toevertrouwde asbus tot minstens 20 jaar na de crematie bewaren, alvorens hij de asbus mag ruimen door verstrooiing van de as. Dat is natuurlijk waar de beheerder van 'uw' begraafplaats bang voor is. Maar er is geen enkele reden om een dergelijke lange termijn vast te leggen, mits nu al wordt afgesproken dat de rechthebbende opdracht geeft voor de verstrooiing van de as, als hij de rechten op het graf niet verlengt of geen andere bestemming aan de as geeft.
Ik adviseer begraafplaatshouders om standaard een dergelijke bepaling in het beheersreglement of de beheersverordening op te nemen.

Over naar uw concrete vragen.
- Ja, de begraafplaatshouder kan de asbus nu ook bijzetten zonder dat meteen het gebruiksrecht wordt verlengd.
- Als in 2016 het grafrecht vervalt en niet wordt verlengd, moet de begraafplaatshouder de asbus volgens huidig recht nog 13 jaar bewaren, totdat hij de asbus mag ruimen door verstrooiing. Maar vanaf volgend jaar wordt die termijn 3 jaar. Hij kan echter ook meteen afspreken dat de asbus dan of weer aan de rechthebbende wordt gegeven, dan wel dat de rechthebbende nu al opdracht geeft de as alsdan te verstrooien. Dan hoeft de begraafplaatshouder niets meer te bewaren.
- Ja, ik gaf dat net al aan. De begraafplaatshouder kan de rechthebbende er voor laten tekenen dat hij opdracht geeft om de as te verstrooien, als hij de grafrechten niet verlengt, of t.z.t. niet aangeeft dat de asbus naar een andere bewaarplaats moet, of hij de asbus niet ophaalt. Want er zijn meer smaken dan alleen verlengen en verstrooien.
- Tussentijds mag op dit moment eigenlijk niet langer dan 10 jaar worden verlengd op grond van artikel 28 Wlb. Maar nu de wet op dat punt gaat wijzigen (verlengen met 20 jaar wordt mogelijk), is het wat flauw om nog strikt aan 10 jaar vast te houden. Wel blijft ook de huidige regel bestaan dat men een verlenging alleen mag doen in de laatste 2 jaar van het lopende grafrecht. Verlenging met 20 jaar, te regelen in 2009, is zowel dit als volgend jaar verboden. Men mag het pas doen in 2014 of 2015. Volgens de wet kan de beheerder nu in 2009 helemaal niet eisen dat een verlenging wordt geregeld en betaald. Dat mag pas in 2014 of 2015.
- Dat de meeste begraafplaatsen willen verlengen tot aan de maximale grafrusttermijn, is begijpelijk als het om een graf gaat dan men tussentijds niet kan ruimen. Je kunt niet een half vergaan stoffelijk overschot verwijderen. Maar bij asbussen is dat geen probleem. Men kan andere afspraken maken en als men de asbus moet bewaren kan dat ook op een andere plek op de begraafplaats gebeuren dan in het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE