Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verstrooien op begraafplaats


13 augustus 2008

Vraag nummer: 5621  (oude nummer: 11148)

Geachte heer Van der Putten,

Voor het eerst is er hier de vraag van nabestaanden of zij de as van hun moeder op ons kerkhof mogen verstrooien rondom het grafmonument van hun daar begraven vader.

Er is bij de parochie vooralsnog niet het voornemen een deel van het kerkhof als strooiveld te bestemmen.

Op uw website vind ik een soortgelijke vraag met antwoord van 12 september 2007, 1.7 asbestemmingen.
In dat antwoord staat: ‘om as te kunnen verstrooien op een begraafplaats is het van belang dat de gemeente de begraafplaats aanwijst als strooiveld.’

Vraag 1: Moeten we de gemeente vragen het kerkhof aan te wijzen als strooiveld?

Verder:
In de Inspectierichtlijn Lijkbezorging 7.4.3 ‘Asverstrooiïng op een dierbare plaats’ wordt vermeld:
Incidentele verstrooiing door de nabestaanden op een voor de overledene dierbar plek mag in beginsel overal, tenzij anders geregeld.

Vraag 2: Mogen we daaruit concluderen dat geen aanwijzing verreist is; de eigenaar van de plaats van verstrooiing, i.c. de parochie, is akkoord met die verstrooiing.

Uiteraard worden in de kerkhofadministratie, evenals bij begravingen en urnplaatsingen, de benodigde data vastgelegd.

Graag uw mening en advies.

Met vriendelijke groet,

namens de parochiële werkgroep kerkhofbeheer,
X

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Allereerst excuses voor mijn late reactie. We hadden nog een 'voorraadje' vragen voor De Begraafplaats en mijn vakantie is er nog tussen gekomen.

Een incidentele verstrooiing is in principe altijd toegestaan onder de huidige wetgeving. Maar niet op een begraafplaats.

Gemeenten kunnen in hun eigen Algemene Politieverordening (APV) regels stellen voor de verstrooiing van as. Zij kunnen het verstrooien van as (bijna) overal toestaan of bijna nergens. Dat laatste speelt in gemeenten waar men om geloofsredenen in meerderheid tegenstander van cremeren is. Dan kan men het beperken, maar niet helemaal uitsluiten.
Echter, in een model-bepaling voor het verstrooien van as van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgenomen dat men op bepaalde plaatsen niet mag verstrooien. Bijvoorbeeld niet midden op wegen en kruispunten (gevaarlijk en de bodem moet zacht zijn en as kunnen opnemen, dus geen asfalt), niet op vuilstortplaatsen (niet pieteitvol), geen kinderspeelplaatsen en... niet op begraafplaatsen. Dat laatste klinkt vreemd, maar men wilde dat begraafplaatsen eigen regels konden stellen en niet Jan en alleman zou kunnen zeggen vrij te zijn om zelf op een begraafplaats te mogen verstrooien. Sommige begraafplaatsen in de wat meer orthodoxe kringen willen het om principiele redenen beslist niet. Daar heeft de VNG rekening mee gehouden.
Of uw gemeente dergelijke voorschriften in de APV heeft opgenomen, weet ik niet.

U mag zelf beslissen dat het verstrooien op uw begraafplaats wel mag en daar regels voor stellen. Maar u hebt nog te maken met de wet.

Artikel 66a van de Wet op de lijkbezorging zegt in lid 3:
Het verstrooien van de as door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting is slechts toegestaan:
a. op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien;
b. in open zee.
En u bent als begraafplaatshouder de houder van een plaats van bijzetting. U moet het terrein permanent bestemmen om as te (kunnen) verstrooien.

Artikel 66b zegt in lid 1:
De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.

U moet dus vergunning als bedoeld in Artikel 66b lid 1 bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen. Dat is een heel eenvoudige aanvraag, van een paar regels. U moet daarbij aangeven dat het gaat om incidentele aanvragen, ruim minder dan 90 verstrooiingen per jaar per hectare. Dan krijgt u geen extra voorschriften opgelegd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >