Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen graf na afloop grafrecht (melden? bordje, brief?)


28 september 2020

Vraag nummer: 61629

de huurtermijn van een graf is verlopen op 01-01-2019. we hebben een bordje geplaatst maart 2019, om famielieleden op te roepen, maar niemand heeft gereageerd.
De rechthebbende houd vol dat hij niet alleen beslist of betaald over en voor het graf. we zetten dit graf nu op de ruimingslijst van 2021. vraag: zijn wij nu verplicht om dit ook nog eens op het graf te melden( d.m.v bordje of brief op informatiebord) dat we gaan ruimen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kijkt naar de verkeerde dingen in het beheersreglement van uw begraafplaats. Maar dat komt zo.

Als ik uw verhaal goed begrijp, was er een rechthebbende op het graf aan wie u verlenging heeft aangeboden. Die rechthebbende heeft blijkbaar op het aanbod gereageerd en stelde zich op het standpunt niet alleen te beslissen over het graf omdat hij of zij meent dat ook anderen (waarschijnlijk broers of zussen van de rechthebbende, vermoed ik) morele verplichtingen hebben om mee te betalen. Intussen verlopen de grafrechten op 1-1-2019. Blijkbaar is er op de een of andere manier nog steeds contact met die voormalige rechthebbende en die blijft volhouden "Ik kan niet alleen beslissen; anderen moeten meebetalen".

Wat nu?
Ik zie 2 vragen: hoe moet je deze situatie beoordelen en wat moeten we aan met de ruiming.

Het beoordelen van de situatie is eenvoudig. Een rechthebbende krijgt een aanbod voor verlenging. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. Welnu, dan zijn de grafrechten dus vervallen per 1-1-2019. Einde discussie.
De overwegingen van de rechthebbende dat anderen mee zouden moeten betalen, zijn overwegingen waar de gemeente niets mee te maken heeft. Dat is een interne kwestie, van de persoon en diens familie. U hebt er alleen mee te maken of de rechthebbende verlengt of niet.

Feit is dat de rechthebbende niet heeft verlengd. Dan kan het grafmonument verwijderd worden en kan later ook de inhoud van het graf verwijderd worden. Hebt u dan nog met regels te maken? Ja. Want hier hebt u regels voor in uw beheersverordening uit 2011.

U hebt het over een bordje bij het graf of brief op het informatiebord. Dan zeg ik voorzichtig aarzelend "Ja, dat kan". Maar dat zijn aanvullende maatregelen. Die ik overigens wel toejuich, want die brengen andere mogelijk belanghebbenden, zoals andere familieleden dan de rechthebbende, op de gedachte dat er iets aan de hand is en dat ze contact met de administratie moeten zoeken.

Maar de echte, noodzakelijk, maatregelen noemt u niet.
Daarvoor moet u dus kijken in het beheersverordening van 2011.
In artikel 19 staat in lid 2:
"2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats bekend."
In dit geval is, blijkbaar de voormalige rechthebbende wel bekend. Dan moet u aanschrijven en hoeft u geen bordjes te plaatsen e.d.
In artikel 20 staat:
"1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is (etc. tekst als in artikel 19)"

Wat u als eerste moet doen, is deze onzinnige bepalingen uit de beheersverordening laten halen. Dit is 3-dubbel op met het aanbod om een graf te verlengen, want daarin zullen de consequenties ook zijn aangegeven, mag je verwachten.

Nu is het de vraag: moet uw gemeente die rechthebbende nu nog formeel met een verwijzing naar deze artikelen in de verordening aanschrijven of niet? En wachten met de ruiming tot een jaar om is?Ik denk van niet, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt, als de ruiming in 2021 plaats vindt. Als dat bijvoorbeeld in maart 2021 is, dan had er aangeschreven moeten worden in januari/februari 2020. Dat ligt (te) dicht op de correspondentie over de verlenging van de grafrechten. Maar als de ruiming in 2022 plaats vindt, moet er m.i. in 2021 aangeschreven worden. Een probleempunt is volgens mij artikel 20, omdat een verstandige beheerder de inhoud van het graf pas ruimt op het moment dat de graf klaar wordt gemaakt voor een volgende begraving. Dat is vaak de ochtend of de zag voor de begrafenis. Hoe zit het dan met de termijn van een jaar in artikel 20 lid 1?

Nogmaals: dit soort onzinnige bepalingen die komen uit de VNG-model moeten direct geschrapt worden. De verschaffen dubbel werk en veroorzaken problemen, terwijl ze geen enkel nut hebben.
Dit zijn zaken die ik altijd behandel in mijn cursussen over begraafplaatsbeleid. Weg met onzinnige regels!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >