Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervallen grafrechten Leeuwarden


20 september 2009

Vraag nummer: 6883  (oude nummer: 13867)

Geachte heer van der Putten,

Onderstaand ziet u 2 artikelen uit de beheersverordening van de gemeente Leeuwarden. In welke vorm vindt het vervallen van grafrechten plaats. Is dit van rechtswege of is er een beschikking voor nodig?

Artikel 18 Overschrijving van verleende rechten

1. Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van een rechthebbende ten name van een ander dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander dan de in de vorige zin bedoelde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, is het college bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen.
4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van één jaar kan het college het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 19 Vervallen grafrechten

1. De grafrechten vervallen:
a. door het verlopen van de verleende termijn;
b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht;
c. indien de begraafplaats wordt opgeheven.
2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:
a. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of verlenging van het grafrecht niet binnen zes maanden na aanvang van die termijn is geschied;
b. indien de rechthebbende, ondanks een aanmaning, in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
c. indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is overgeschreven.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.
4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of de beplanting mag in de periode van 1 maand vóór het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kan hij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het vervallen van de grafrechten geschiedt niet van rechtswege; er is een beschikking voor nodig.

Ten eerste staat het zo in artikel 18 lid 1: "het college is bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen." Het is dus niet altijd en niet automatisch.
Ten tweede is er jurisprudentie van ongeveer 10 of 11 jaar geleden dat het grafrecht niet automatisch mag vervallen van de Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State (van een zaak in Schiedam of Vlaardingen, als ik me goed herinner).
Dus ook al zou er in de tekst van de verordening wel staan "Niet tijdig overschrijven van het grafrecht is automatisch vervallen van het grafrecht", dan zou dat nog niet mogen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE