Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reglement kerkelijke begraafplaats, definitie enkele en dubbele graven


10 december 2019

Vraag nummer: 59468

Geachte heer/mevrouw,

In het reglement regelt het kerkbestuur a. dat in een enkel graf geen bijzetting mag plaatsvinden, en b. dat in een dubbel graf twee overledenen boven elkaar en niet naast elkaar worden begraven.

Onze situatie: man is overleden in 2002, echtgenote is overleden in 2019, zij liggen in een (volgens gangbare definitie) enkel graf boven elkaar. Voor echtgenote betalen wij voor een termijn van 20 j (2019 tot 2039) € 1200, - huur en € 300,- algemeen onderhoud kerkhof. Voor de eerder overleden man zijn wij thans verplicht om 17 j (2022-2039) bij te huren, ic. 17/20 x (1200+300) = € 1275,--.

Wanneer ik uitga van de gangbare definities voor enkel en dubbel graf en wanneer ik er van uitga dat je normaliter huur betaalt voor het graf en niet voor het aantal overledenen in dat graf, hoeven de nabestaanden slechts € 1275,- te betalen. Dit in plaats van € 2775,- volgens rekent kerkbestuur.

Wat is uw mening? Dank bij voorbaat.

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen landelijk gangbare definitie van een enkel graf en ook niet van een dubbel graf. Termen als 'enkel graf' en 'dubbel graf' betekenen op de ene begraafplaats iets anders dan op een andere begraafplaats.

Een enkel graf kan zijn een graf voor 1 persoon. Het kan ook zijn een graf met de breedte van een (1) graf, waarin 1, 2 of 3 personen onder elkaar begraven kunnen worden.
Een dubbel graf betekent soms een graf voor 2 personen (boven elkaar), maar soms ook 2 (enkele) graven naast elkaar, waar ruimte is voor 2 x 2 personen.

Men moet altijd de beheersverordening of het beheersreglement van een begraafplaats controleren om te zien wat men op die begraafplaats met een enkel graf of een dubbel graf bedoelt. Men moet op dit vlak nooit iets aannemen, maar altijd nakijken.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het gebruik van de term 'huurgraf'. Op de ene begraafplaats is het een volstrekt ander graftype dan op een andere.

Ik heb u gemaild en gevraagd om welke begraafplaats het gaat. Dat hebt u mij laten weten. In het thans geldende reglement uit 2018 van deze kerkelijke begraafplaats staat over enkele graven:
"In een enkel graf mag geen bijzetting plaatsvinden.
Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degene aanwijzen die na overlijden in een enkel graf wordt begraven."
Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat een enkel graf bedoeld is voor 1 overledene. En dat de rechthebbende van het particuliere graf beslist wie daar begraven mag worden. In het model van de grafakte die begin 2018 is vastgesteld, staat veel korter en krachtiger dat een enkel graf bestemd is voor één overledene.

Wat voor een antwoord uw vraag relevant is, is wat in 2002 de definitie van een enkel graf was in het toenmalige reglement en wat de definitie van het graf in de grafakte van 2002 was. Er moet een grafakte zijn. Sinds 1991 is het wettelijk voorschrift dat grafrechten schriftelijk gevestigd worden.

Het is merkwaardig dat de begraafplaats de huur per graflaag wil verlengen, als ik uw vraag goed begrijp.
Juridisch is dat onmogelijk voor een graf met een uitsluitend recht. Dat een hele fundamentele (denk)fout. Uiteraard kan men dan geen kosten heffen, als het is wat ik vrees dat het is. Want dan betaal je in feite dubbel, maar om juridisch andere redenen dan die u in uw vraagstelling vermoed.

Maar ik kan het alleen goed beoordelen als ik de facturen voor de uitgifte van het graf en de verlenging zie, in combinatie met de tarieflijsten uit die tijd, 2002 en 2019, en het reglement dat in 2002 gold en de grafakte uit 2002.

Een jurist moet soms net te werk gaan als een arts: uit een enkel vlekje op de arm kun je geen conclusies trekken. Maar als je ziet dat de vlekjes op beide armen zitten, er een geschiedenis van vlekjes is en ze ook op de hiel voorkomen en niet boven de enkels, kun je wel een diagnose stellen. Het is nodig het complete plaatje te zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE