Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafplaatsenverordening, concept-wijzigingen


29 november 2002

Vraag nummer: 1710  (oude nummer: 2076)

Fri, 29 Nov 2002 12:56

In verband met het opstellen van een nieuwe begraafplaatsenverordening hebben wij wat vragen aan u:

Voor onze gemeente hebben wij het volgende in de nieuwe (concept)beheersverordening opgenomen:
1)
art. 21 Overschrijding van verleende rechten
lid 2
Na het overlijden van de rechthebbende kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen één jaar na overlijden van de rechthebbende. ...

Nu zijn wij erop gewezen dat hierover jurisprudentie bestaat, namelijk dat deze termijn niet geeist kan worden i.v.m. het recht voor een periode van 25 jaar (termijn van uitgifte).

Is dit zo en moeten wij dit wijzigen?

2)
art. 28 Onderhoud door de gemeente
Burgemeester en wethouders voorzien in het algemeen onderhoud van de begraafplaats en in de reiniging van het gedenkteken met een frequentie van twee maal per jaar.

Wij zijn benaderd met de vraag of hierin een splitsing aangebracht kan worden, met name omdat verzekeraar Dela de kosten van algemeen onderhoud niet vergoedt, het onderhoud van graven wel.
Nu zitten wij met het volgende, grafonderhoud is iets anders dan algemeen onderhoud. Hierin wordt ook geen onderscheid gemaakt bij het berekenen van de kosten. Een algemeen graf wordt geharkt, een grafmonument (in onze gemeente alleen toegestaan op een eigen graf) wordt twee maal per jaar gereinigd.
Wijziging van onze zinsnede heeft alleen tot doel dat burgers die met Dela in zee zijn gegaan geen nadelen hiervan ondervinden.
Heeft u een advies?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Marlies Guiljam-van der Vegt
gemeente Kesteren
afdeling Beheer Openbare Ruimte

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ad 1)
U vergeet de geregistreerde partner, die gelijkgesteld is aan de echtgenoot en ik zou een soepeler formulering adviseren. Per slot is het belangrijk dat een graf op naam kan staan en ik zou het niet verstandig vinden om derden-belanghebbenden uit te sluiten. Ook andere relaties dan het traditionele gezin en de familie zijn tegenwoordig belangrijk. En anders kijkt u maar eens in de sub-rubriek 'Erfrecht/nalatenschap' of 'Asbestemming' om te zien wat er allemaal aan familie-ellende bestaat.
En wie attendeerde u op jurisprudentie dat de termijn van 1 jaar niet geëist kan worden binnen de termijn van eerste uitgifte van het graf? Ik ken zulke jurisprudentie niet. En ik adviseer zelfs om in sommige gevallen binnen een paar dagen overschrijving te eisen!

Ik zou uw artikel 21 als volgt redigeren:
"Artikel 21
1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht.
2. Na het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht binnen 12 maanden op hun verzoek te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant, of een andere nabestaande dan wel een rechtspersoon die de zorg voor de instandhouding van het graf op zich neemt. Indien de rechthebbende is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.
3. Indien de in het tweede lid bedoelde overschrijving niet binnen de termijn van 12 maanden is geschied, kan het bestuur het grafrecht vervallen verklaren.
4. Na het verstrijken van de in de vorige leden bedoelde termijn kan het grafrecht alsnog op naam van een nieuwe rechthebbende worden gesteld, tenzij het grafrecht betrekking heeft op een graf dat of urnenruimte die inmiddels is geruimd.
5. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding."

Ad 2)
Ik zou nimmer - nooit, nimmer, niet (is dat duidelijk?) - in de beheersverordening zetten dat B&W voorzien in reiniging van het gedenkteken. Ze kunnen het misschien wel doen. Maar ik zou er nooit een verplichting/recht ten opzichte van nabestaanden van maken. Vooral niet, nu verantwoordelijkheden van begraafplaatshouders ten aanzien van graftekens scherp in de belangstelling staan na het arrest van de Hoge Raad en allerlei onzuivere mededelingen daarover in de kranten.
Ik kan me voorstellen dat feitelijk wel wat reiningswerkzaamheden worden gedaan, maar ik zou er geen recht van maken en geen geld voor vragen. Maar gewoon onderdeel van het algemeen onderhoud laten zijn. Het overgrote deel van de begraafplaatsen doet het zo. En wel om te voorkomen dat het publiek aanspraak op een bepaalde kwaliteit van onderhoud gaat maken. Vooral grote begraafplaatsen hebben wel eens last van 'mondige' rechthebbenden. De rechthebbenden zouden recht van spreken hebben als ze fors (kostendekkend) voor dat onderhoud zouden betalen, maar daar is dan meestal ook geen sprake van. Ook de tarieven in uw gemeente zijn bij lange na niet kostendekkend voor écht kwalitatief goed onderhoud. Dan moet u niet die dienstverlening suggeren.

Gemeenten die zulke regelingen in het verleden hadden, schaffen ze steeds meer af. Men maakt nog wel stenen (een beetje) schoon in het kader van het algemeen onderhoud van de begraafplaats, maar laat geen vermeende aanspraken op individueel onderhoud van graftekens in stand.

Het verhaal dat uitvaartverzekeraar Dela de kosten van algemeen onderhoud niet vergoedt, maar het onderhoud van graven wel, komt mij uitermate vreemd voor. Juist de bijdrage het algemeen onderhoud van de begraafplaats stellen 98% van de begraafplaatsen verplicht. En de weinige gemeenten/begraafplaatsen die onderhoud aan monumenten doen, doen dat vaak ook nog facultatief.

Omdat ik het bijna niet kan geloven, ben ik eens op zoek gegaan naar de Dela-site, www.dela.nl. Via de sitemap kom ik bij het tabje 'Voor Verzekerden'. Daar staat de button 'Waar ben ik voor verzekerd?'. Daar staat onder het volgende:
"Bij begraven:
Grafmaken, grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats gedurende 10 jaar. Indien op de begraafplaats een langere termijn geldt, betaalt DELA de kosten van de minimumtermijn die daarop volgt."

Kortom, het is dus precies andersom als dat aan u verteld is. En dit strookt prima met mijn opmerkingen. Van nu af aan alles dus 'algemeen onderhoud begraafplaats' noemen. En geen kosten onderhoud grafteken.

Ten overvloede het volgende. Ik meen dat als burgers met Dela of een andere verzekeraar in zee gaan, het hun risico is wat de verzekeraar vergoedt. Ze hebben nergens nadelen van, als ze geen voordeel hebben; dat vind ik een denkfout. Bovendien kunnen ze tevoren het dienstenpakket bekijken en beoordelen. Als een verzekeraar bepaalde kosten niet in het basispakket heeft zitten, moet men zich maar bijverzekeren of een andere regeling treffen. Er zijn zoveel verschillende verzekeringen en verschillende voorwaarden, dat het ondoenlijk is er rekening mee te houden. Het is ook wat vreemd als een gemeente een regeling treft om een natura-verzekeraar bewust geld uit de zak te kloppen, zo noem ik ook maar de andere kant van de medaille.

mr W.G.H.M. van der Putten

29 november 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE