Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiting begraafplaats, wat mag met stoffelijk overschot?


10 november 2009

Vraag nummer: 7080  (oude nummer: 14337)

Geachte heer Van der Putten,
Als een begraafplaats gesloten is verklaard en een andere bestemming krijgt dan parkgebied? Wat mag er dan met de stoffelijke resten gedaan worden. Zijn daar bepaalde regels voor. In de Wet op de Lijkbezorging kan ik dat niet vinden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de Wet op de lijkbezorging staan wel regels. Maar om het systeem goed te begrijpen is wel enige toelichting nodig. Die is te vinden in mijn boekje 'Begraving' (uitg. SDU, 2007).

Ik noem even de hoofdlijnen.
Ten eerste is het zo dat het sluiten of gesloten verklaren van een begraafplaats niet automatisch betekent dat de grafrechten eindigen. Er mag alleen niet meer in de graven begraven worden, maar ze kunnen gewoon blijven voortbestaan. De grafrechten kunnen ook gewoon verlengd worden, als rechthebbenden dat zouden willen. Zie artikel 46. lid 4, Wlb.
In een aantal gevallen is geregeld dat als de begraafplaats gesloten wordt, de grafrechten vervallen. Maar op andere begraafplaatsen ook niet. Dan is uw vraag dus niet aan de orde; er zijn en blijven gewoon graven.

Als de rechten op de graven afgelopen zijn, maar de graven niet geruimd worden, geeft de wet een regeling. En wel in artikel 46, leden 2 en 3:
2. De begraafplaats blijft, onverminderd het bepaalde in de artikelen 29-31 en 66, gedurende twintig jaren onaangeroerd liggen.
3. De grond mag, voor zover het een graf betreft waarop een uitsluitend recht berust, met toestemming van de rechthebbende, gedurende tien jaren na afloop van de in het tweede lid genoemde termijn, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 31, vierde lid, na afloop van de krachtens die bepaling gestelde termijn slechts tot bezaaiing of beplanting worden gebruikt, mits niet dieper dan 0,5 m wordt gegraven. Gedeputeerde staten kunnen, de daartoe door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaar gehoord, vergunning verlenen tot uitgraving ter meerdere diepte.

Als de rechten op de graven afgelopen zijn, kunnen de graven ook geruimd worden; de stoffelijke resten kunnen naar een andere begraafplaats overgebracht worden. Dan kan men met het vrijgekomen terrein doen wat men wil.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE