Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansluitend aan vraag 1450 sluiten begraafplaats


20 februari 2006

Vraag nummer: 4290  (oude nummer: 7548)

In uw antwoord op de vraag of er aandacht is geschonken aan het heropenen van een gesloten begraafplaats door de eerste kamer antwoordt u dat de meeste begraafplaatsen niet gesloten zijn. Mijn vraag is dan is een begraafplaats gesloten als er een afschrift is van de gedeputeerde staten der provicie utrecht.

Het is namelijk zo dat er in de gemeente De Bilt rond de oude dorpskerk een begraafplaats ligt die men wil heropenen. Echter het register en de aanwezige plattegronden van de begraafplaats zijn aan de gemeente overgedragen en in het archief zit een besluit van gedeputeerde staten van Utrecht. De volledige tekst is als volgt:

No 29 Utrecht 16 augustus 1900

De Gedepuseerde Staten der provincie Utrecht

Gezien het ambtsbericht van Burgemeester en Wethouders van de Bilt van de 25 juli 1900 n.150, houdende het verzoek dat door hun college de begraafplaats der Ned. Hervormde gemeente aldaar worde gesloten.
Gezien het ambtsbericht van den Heer Inspecteur van het Geneeskundig Staattoezicht voor Gelderland en Utrecht van 28 juli No. 131/140;
Overwegende dat de bedoelde begraafplaats gelegen in het midden van de gemeente de Bilt en omgevende kerk der Ned. Hervormde Gemeente aldaar, uit een sanitair oogpunt te wenschen overlaat en voor de volksgezondheid, onder omstandigheden, gevaar kan op leveren.
Gelet op de artikel 46 en 21 der begrafeniswet, hebben goedgevonden: te bepalen dat de begraafplaats gelegen om de kerk der Ned. Hervormde Gemeente van de Bilt met 1 October 1900 worde gesloten, zonder dat inbreuk zal worden gemaakt op verkregen rechten, waarvan de uitoefening de openbare gezondheid niet in gevaar brengt.
En zal dit besluit gezonden worden aan den Burgemeester der Gemeente te de Bilt ter uitvoering en ter mededeling aan Burgemeester en Wethouders en tevens in afschrift worden meegedeeld aan den Heer Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht.

De Gedeputeerde staten voornoemd
get, Rerger van Hengst (voorzitter)
get. C.K. Herkus (griffier)
Voor eensluidend afschrift de secretaris der gemeente de Bilt
(onleesbaar)

Vogens mij is deze begraafplaats dus echt gesloten en wat wil de zinsnede, zonder dat afbreuk zal worden gemaakt op de verkregen rechten, waarvan de uitoefening de openbare gezondheid niet in gevaar brengt, zeggen.

Ik zie uw antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet

J.H. Bos
Gemeente De Bilt

Antwoord:

Geachte heer Bos,

Dit goedkeuringsbesluit doet inderdaad vermoeden dat de begraafplaats gesloten is. Het oorspronkelijke besluit is dat van de kerkelijke bestuurders.

De passage dat geen inbreuk mag worden gemaakt op verkregen rechten, betekent dat de grafrechten gewoon blijven bestaan. Het sluiten van een begraafplaats betekent niet zonder meer dat grafrechten vervallen (tenzij dit al is bepaald op tot moment van uitgifte). De passage dat de uitoefening van die rechten de openbare gezondheid niet in gevaar mag brengen zie ik als een typisch ambtelijke algemene voorzorgsmaatregel. Men mag bijvoorbeeld geen grafkelder openen, als dat gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren. Maar wanneer is dat? Ik zie het persoonlijk zo, dat men eigenlijk niet goed weet wat nu kwaad kan en wat niet en dat men uit voorzorg maar roept dat men niets mag doen wat kwaad kan. Als je dat niet weet (wat kwaad kan) kun je daar geen rekening mee houden, dus wat betekent dat en heb je daar aan? Maar de overheid kan zijn handen in onschuld wassen en zeggen dat het niet mocht, als er iets verkeerd ging. Ach, ook tegenwoordig staan dit soort kreten in adviezen en vergunningen, zonder dat iemand weet wat nu precies niet mag of niet verstandig is, en waarom.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE