Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wlb van toepassing bij het begraven van een doodgeboren vrucht na een zwangerschap van max. 24 weken?


15 februari 2010

Vraag nummer: 7317  (oude nummer: 15102)

Geachte heer Van Putten,

Stel we begraven een na 23 weken doodgeboren kindje in een familiegraf. (Vlgs de wlb hoeft dit niet maar we doen dit op verzoek van de ouders.) Normaliter heb ik nu te maken met de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust. Is dat hier ook het geval of mag ik in dit geval binnen de grafrusttermijn nog een bijzetting uitvoeren in dezelfde begraaflaag? Kortom: wordt door het begraven van een levenloze vrucht van minder dan 24 weken de wet van kracht op dit stoffelijk overschot of blijft het voor de wet geen lijk en mag ik dus op ieder moment het graf openen?

bvd en groet,
Cees Uittenbogaard.

Antwoord:

Geachte heer,

Een paar maanden geleden had ik een vraag met betrekking tot het afgeven van as van een gecremeerde foetus. Ook daar was het de vraag of als men een menselijke vrucht die niet onder de Wlb viel toch liet cremeren, men dan aan de overige regels van de wet gebonden was. Zoals het niet mogen afgeven van de as binnen een termijn van een maand na de crematie.
(Vraag 13720: 'Termijn vrijgave as foetus minder dan 24 weken' van 2 september 2009 in de rubriek Overige onderwerpen: Kinderen/baby).

Ik vond dat een moeilijke vraag en voor uw vraag geldt hetzelfde: moeilijk. Althans, ik zie dat meer dan één antwoord mogelijk is.
Elke wet laat altijd interpretaties toe, vooral als het zaken betreft die niet nadrukkelijk geregeld zijn.

Persoonlijk meen ik dat als men eenmaal begint om een foetus toch onder de werkwijze van de Wlb te brengen, men die lijn moet volhouden. Als men voor een foetus een verlof tot begraven bij de gemeente aanvraagt en die bij de begraafplaats overlegt, moet de begraafplaatshouder zich aan alle voorschriften van de Wlb houden, dus ook aan de termijn van grafrust. Als men geen verlof overlegt, maar een geneeskundige verklaring dat het om een jonge foetus gaat en aan de hand daarvan de begraving plaats vindt, zie ik geen noodzaak voor de begraafplaatshouder om zich aan overige bepalingen van de Wlb zoals de termijn van grafrust van tien jaar te houden. U zou dan binnen tien jaar op deze begraaflaag een andere bijzetting mogen doen, indien de rechthebbende dit zou wensen.
Maar mijn mening is ook maar een interpretatie.

We hebben ook geen houvast aan de toelichting op de wet. Artikel 2 Wlb is met ingang van 1 januari 2010 (een beetje) gewijzigd. Over het tweede lid werd in de Memorie van toelichting (kamerstuk Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30696 nr. 3, blz. 14) het volgende opgemerkt:
"Het (oude) tweede lid gaat nu kennelijk uit van de veronderstelling dat een vrucht die na een zwangerschap van minder dan 24 weken ter wereld komt, geen levenskansen heeft. Mocht de vrucht niettemin levensvatbaar blijken, dan leidt de huidige formulering tot de ongewenste uitkomst dat bij een (veel) later moment van overlijden de overledene niet onder werking van de wet zou vallen*. De nieuwe redactie van het tweede lid ondervangt dit – theoretische – probleem.
De menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden, valt niet onder de wettelijke bepalingen en er is dus geen verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand nodig om te begraven of te cremeren. Voor de houders van een begraafplaats of
crematorium die zekerheid willen hebben de lijkbezorging inderdaad zonder verlof mag plaatsvinden, zou een verklaring van een arts uitkomst kunnen bieden. Dit behoeft evenwel niet wettelijk geregeld te worden."
(* haha, dat had de wetgever in mijn antwoorden op eerdere vragen in deze adviesrubriek goed gelezen).

Het is jammer dat men niet even verder keek in deze Memorie van toelichting en dat geen opmerking is gemaakt over het wel of niet van toepassing zijn van overige voorschriften in of krachtens de wet wanneer men toch tot lijkbezorging overgaat. Ik heb het althans in andere kamerstukken (ook) niet gelezen, voor zover ik me kan herinneren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >